چیستان شماره16

دیانا 9 کاغذ داشت.او بعضی از کاغذهایش را بریده و به 3تکه تقسیم کرد.اگر حالا او15تکه کاغذ داشته باشد،چندتا از آن ها را بریده است؟

چیستان شماره15

دیانا5000تومان پول دارد.او می خواهد5دفتر به قیمت هردفتر800تومان و چند مداد به قیمت هر مداد300تومان بخرد.او چند مداد می تواند بخرد؟

چیستان شماره14

دیانا به آرش گفت:من عددی را در ذهنم انتخاب کرده ام.ابتدا آن را بر7تقسیم کرده ام.حاصل تقسیم را با 7جمع کرده ام و سپس حاصل جمع را در7ضرب کرده ام.حاصل عدد777شده است.عددی که دیانا انتخاب کرده بود چه عددی است؟

چیستان شماره13

دیانا ساعت7:30صبح جمعه با دوچرخه به پارک می رود و ساعت9:10صبح به خانه برمی گردد.اگر او 6کیلومتر را در10دقیقه دوچرخه سواری کند.روز جمعه چند کیلومتر دوچرخه سواری کرده است؟

چیستان شماره12

دانش آموزان یک کلاس در سه صف به موزه می روند.الهام،بیتا وثریا متوجه شدند که هرکدام در صفشان از سر صف نفر هفتم و از ته صف نفر پنجم هستند.چند دانش آموز به موزه می روند؟

چیستان شماره11

دیانا دو عروسک هم وزن داشت.او عروسک ها را بغل کرد و روی ترازو رفت،ترازو وزن36کیلوگرم را نشان داد.اگر دیانا30کیلوگرم وزن داشته باشد.وزن هر عروسک چقدر است؟

چیستان شماره10

آرش سه سال از بهمن بزرگتر است و دو سال از جمشید کوچکتر است.داریوش یک سال از بهمن کوچکتر است.جمشید چند سال از داریوش بزرگتر است؟

چیستان شماره9

هتلی در جم 21نفر ظرفیت دارد.این هتل 5اتاق3نفره دارد و تعدادی اتاق دونفره.این هتل چنداتاق دونفره دارد؟

چیستان شماره8

دیانا و متین و علیرضا و آرش و آرین و علی هر کدام تاس انداختند.می دانیم که عدد هیچ دوتایی از آن ها مساوی نشد.عدد دیانا چهاربرابر متین بود و عدد علیرضا دو برابر آرش و سه برابر آرین بود.علی چه عددی انداخته بود؟

چیستان شماره7

آرش سه سال از بهمن بزرگتر است و دو سال از جمشید کوچکتر است.داریوش یک سال از بهمن کوچکتر است.جمشید چند سال از داریوش بزرگتر است؟

چیستان شماره6

آرش 6دفتر را به قیمت4800تومان خریده است.آرین 18دفتر از همان نوع را چقدر باید بخرد؟

چیستان شماره5

دیانا داشت کانگورو می کشید.او کانگورو اول رو آبی کرد،بعدی را سبز،بعدی را قرمز،چهارمی را زرد و دوباره آبی،سبز،قرمز و زرد کرد و این کار را به همین ترتیب ادامه داد.کانگورو هفدهم چه رنگی شد؟

چیستان شماره4

دیانا به جای اینکه عددی را در10ضرب کند آن را بر10تقسیم کرد؛نتیجه600شد.اگر کارش را درست انجام می داد نتیجه چه می شد؟

چیستان شماره3

در هواپیمایی 25ردیف صندلی شماره گذاری شده اند اگر ردیف13 وجود نداشته باشد و ردیف پانزدهم چهارصندلی مسافری و بقیه ردیف ها هر کدام شش صندلی مسافری داشته باشند.هواپیما کلا چند صندلی مسافری دارد؟

چیستان شماره2

تعدادی مربع و مثلث روی میز هستند.آن ها با هم17ضلع دارند.چند مثلث روی میز است؟

چیستان شماره1

دیانا 2 اسباب بازی هم وزن داشت.او اسباب بازی ها را در بغل گرفت و روی ترازو رفت.ترازو وزن36کیلوگرم را نشان داد.اگر دیانا 30کیلوگرم باشد.وزن هرکدام از اسباب بازی ها چقدر است؟

چیستان شماره20

در هواپیمایی 25ردیف صندلی شماره گذاری شده اند اگر ردیف13 وجود نداشته باشد و ردیف پانزدهم چهارصندلی مسافری و بقیه ردیف ها هر کدام شش صندلی مسافری داشته باشند.هواپیما کلا چند صندلی مسافری دارد؟

چیستان شماره19

طنابی طنابی را به400تکه ی 15 سانتی متری بریده ایم.طول طناب چقدر بود؟

چیستان شماره18

دیانا به جای اینکه عددی را در10ضرب کند آن را بر10تقسیم کرد؛نتیجه600شد.اگر کارش را درست انجام می داد نتیجه چه می شد؟

 

چیستان شماره17

دیانا داشت کانگورو می کشید.او کانگورو اول رو آبی کرد،بعدی را سبز،بعدی را قرمز،چهارمی را زرد و دوباره آبی،سبز،قرمز و زرد کرد و این کار را به همین ترتیب ادامه داد.کانگورو هفدهم چه رنگی شد؟

چیستان شماره16

دیانا و متین و علیرضا و آرش و آرین و علی هر کدام تاس انداختند.می دانیم که عدد هیچ دوتایی از آن ها مساوی نشد.عدد دیانا چهاربرابر متین بود و عدد علیرضا دو برابر آرش و سه برابر آرین بود.علی چه عددی انداخته بود؟

چیستان شماره15

یک دارت سه امتیاز6؛3و2امتیاز دارد.دیانا دو تیر به طرف دارت پرتاب می کند.او چند امتیاز مختلف می تواند بگیرد؟

چیستان شماره14

هتلی در جم 21نفر ظرفیت دارد.این هتل 5اتاق3نفره دارد و تعدادی اتاق دونفره.این هتل چنداتاق دونفره دارد؟

چیستان شماره13

یک فیلم 90دقیقه طول می کشد.فیلم در ساعت5:10بعدازظهر شروع می شود و در زمان پخش آن دو آگهی بازرگانی پخش می شود که یکی8دقیقه و دیگری5دقیقه طول می کشد.فیلم چه ساعتی تمام می شود؟

چیستان شماره12

حاصل4×4+4+4+4+4+4×4چند می شود؟

چیستان شماره11

تعدادی مربع و مثلث روی میز هستند.آن ها با هم17ضلع دارند.چند مثلث روی میز است؟

چیستان شماره10

آرش 6دفتر را به قیمت4800تومان خریده است.آرین 18دفتر از همان نوع را چقدر باید بخرد؟

چیستان شماره9

آرش سه سال از بهمن بزرگتر است و دو سال از جمشید کوچکتر است.داریوش یک سال از بهمن کوچکتر است.جمشید چند سال از داریوش بزرگتر است؟

چیستان شماره8

دیانا24000تومان دارد.آرش66000تومان دارد و آرین همان قدر بیش تر از دیانا پول دارد که از آرش کم تر دارد.آرین چند تومان دارد؟

چیستان شماره7

دیانا36شکلات داشت و همه ی آنها را بطور مساوی بین دوستانش تقسیم کرد.کدام عدد نمی تواند تعداد دوستان دیانا باشد؟چرا؟

الف)2            ب)3               ج)4                  د)5                         ه)6

چیستان شماره6

دیانا 15شکلات خرید و 600تومان پرداخت کرد.اگر او بخواهد 5شکلات دیگر هم بخرد از اول چند تومان باید پرداخت کند؟

چیستان شماره5

هر پرش مادر کانگورو 3برابر پرش کانگوروی کوچک است.اگر مادر کانگورو یک مسیر را با7پرش برود؛کانگورو کوچولو همان مسیر را با چند بار پریدن طی می کند؟

راهنمایی:باکشیدن شکل به جواب برسید.       

چیستان شماره4

کتابخانه دبستان نخبگان جم دارای میزهای مربعی شکل که دور آن ها 4نفر می توانند بنشینند.امروز کلاس فارسی در کتابخانه برگزار شد.دانش آموزان هفت میز را به هم چسباندند و یک میز مستطیل شکل درست کردند.چند نفر می تواندد دور این میز بنشینند؟


چیستان شماره3

دیانا یک کتاب خریده است.او در روز اول2صفحه و در روز دوم4صفحه از کتاب خوانده است.در روز سوم نیز به اندازه مجموع روز اول و دوم از آن کتاب خوانده است و در ادامه نیز هر روز به اندازه مجموع دو روز قبل کتاب خوانده است تا در روز دهم کتاب را به پایان رسانید.کتاب او چند صفحه دارد؟

چیستان شماره2

کتابخانه دبستان نخبگان جم دارای میزهای مربعی شکل که دور آن ها 4نفر می توانند بنشینند.امروز کلاس فارسی در کتابخانه برگزار شد.دانش آموزان هفت میز را به هم چسباندند و یک میز مستطیل شکل درست کردند.چند نفر می توانند دور این میز بنشینند؟

لطفا جواب چیستان را هم در وبلاگ و قسمت نظرات بنویسید و هم برایم در واتساپ بفرستید

چیستان شماره1

چهار دوست می خواهند از آسانسوری که بیش ترین ظرفیت آن150کیلوگرم است استفاده کنند.اگر وزن سه نفر از آن ها 80کیلوگرم و وزن نفر چهارم60کیلوگرم باشد آسانسور دست کم چند بار باید از پایین به بالا برود تا این چهار نفر به طبقه ی آخر ساختمان برسند؟

چیستان هفته

دیانا 15شکلات خرید و 600تومان پرداخت کرد.اگر او بخواهد 5شکلات دیگر هم بخرد از اول چند تومان باید پرداخت کند؟

چیستان هفته

دیانا با استفاده از همه ی رقم های1؛2؛3؛4؛5؛6؛7؛8؛9 دو عدد چهار رقمی غیر تکرار می نویسد.کم ترین مقدار مجموع این دو عدد را به دست آورید:

چیستان هفته

دیانا یک کتاب خریده است.او در روز اول2صفحه و در روز دوم4صفحه از کتاب خوانده است.در روز سوم نیز به اندازه مجموع روز اول و دوم از آن کتاب خوانده است و در ادامه نیز هر روز به اندازه مجموع دو روز قبل کتاب خوانده است تا در روز دهم کتاب را به پایان رسانید.کتاب او چند صفحه دارد؟

چیستان هفته

احمد و محمود روی هم به اندازه محمد پول دارند.احمد100تومان کمتر از محمود پول دارد.

سه پسر باهم 400تومان دارند.احمد چقدر پول دارد؟

چیستان هفته

یک کیک900گرمی به چهار قسمت نامساوی تقسیم شده است.اگر وزن بزرگترین تکه برابر با مجموع سه تکه دیگر باشد بزرگترین تکه چند گرم است؟

چیستان هفته

کانگورویی در هر زمستان5کیلوگرم وزن اضافه می کند و در هر تابستان4کیلوگرم وزن کم می کند.در بهار و پاییز تغییر وزن ندارد.وزن او در بهار2008صدکیلوگرم است.وزن کانگورو در پاییز 2004چند کیلو گرم بوده است؟

چیستان هفته

آرش ودیانا به اندازه هم پول دارند.اگر آرش نصف پول هایش را به دیانا بدهد،پول دیانا چند برابر پول آرش می شود؟

چیستان هفته

معلم به دانش آموزان می گوید اگر دست راستم را بلند کردم 6واحد به عدد خود اضافه کنید و اگر دست چپم را بلند کردم 2واحد از آن کم کنید.

اگر عدد انتخابی معلم 9باشد و 2بار دست چپش و3بار دست راستش را بلند کند عدد جدید چند است؟

چیستان هفته

دیانا هر روز ساعت8صبح از خانه خارج می شود و به مدرسه می رود.مدرسه او ساعت 12:30ظهر تعطیل می شود.دیانا نیم ساعت بعد در خانه خواهد بود.

او چند ساعت خارج از خانه خواهد بود؟

چیستان هفته

آرش 6دفتر را به قیمت4800تومان خریده است.آرین 18دفتر از همان نوع را چقدر باید بخرد؟

چیستان هفته

دیانا،آرش وآرین باید ساعت7:30دقیقه به مدرسه برسند.اگر دیانا ده دقیقه،آرش یک ربع و آرین چهل دقیقه طول بکشد تا به مدرسه برسند.آن شخصی که دیرتر از بقیه طول می کشد تا به مدرسه برسد چه ساعتی باید از خانه راه بیفتد؟

 

چیستان هفته

علیرضا 2 اسباب بازی هم وزن داشت.او اسباب بازی ها را در بغل گرفت و روی ترازو رفت.ترازو وزن36کیلوگرم را نشان داد.اگر علیرضا 30کیلوگرم باشد.وزن هرکدام از اسباب بازی ها چقدر است؟

چیستان هفته

در هواپیمایی 25ردیف صندلی شماره گذاری شده اند اگر ردیف13 وجود نداشته باشد و ردیف پانزدهم چهارصندلی مسافری و بقیه ردیف ها هر کدام شش صندلی مسافری داشته باشند.هواپیما کلا چند صندلی مسافری دارد؟

چیستان هفته

شش ساعت و نیم بعد؛ساعت 4بعدازظهر است.الان ساعت چند است؟

 

چیستان هفته

پسرای گلم با دقت به رابطه زیر توجه کنید و بگویید چه عددی باید به جای علامت سوال قرار دهیم؟

؟+1300=205-2005

چیستان هفته

هر پرش مادر کانگورو 3برابر پرش کانگوروی کوچک است.اگر مادر کانگورو یک مسیر را با7پرش برود؛کانگورو کوچولو همان مسیر را با چند بار پریدن طی می کند؟

راهنمایی:باکشیدن شکل به جواب برسید.       

                  

داستان هفته

یکی بود یکی نبود.
مادر بزرگ یه باغچه قشنگ داشت که پراز گلهای رنگارنگ بود.
ازهمه ی گل ها زیباتر گل رز بود.
 
(ادامه داستان و سوال تکلیف هفته را در ادمه مطلب ببینید)
چیستان شماره1

کتابخانه دبستان نخبگان جم دارای میزهای مربعی شکل که دور آن ها 4نفر می توانند بنشینند.امروز کلاس فارسی در کتابخانه برگزار شد.دانش آموزان هفت میز را به هم چسباندند و یک میز مستطیل شکل درست کردند.چند نفر می تواندد دور این میز بنشینند؟

 

تست هوش

به شکل های باز شده بالا نگاه کنید.
می خواهیم ببینیم اگر این شکل ها را از روی خطوط نقطه چین تا بزنیم،
کدامیک تبدیل به یک مکعب می شوند؟ 
(ممکن است بیش از یک مورد صحیح باشد)