گزارش روز دوشنبه1396/10/11

سلام وقت بخیر

ریاضی ضرب چندرقم بر دو رقم توی کتاب حل شد

فارسی درس آزاد انجام دادیم

هدیه ها و اجتماعی سوال پرسیدم

گزارش روز یکشنبه1396/09/19

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی تمرین ضرب حل کردیم

فارسی درس هفتم همه روخوانی کردند

املا گرفته شد

علوم درس ششم تدریس شروع کردیم.

 

گزارش روز شنبه1396/09/18

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی ضرب سه در سه فعالیت و کاردرکلاس حل شد

اجتماعی درس هشتم تدریس شد

فارسی درس هفتم روخوانی کردیم.

 

گزارش روز دوشنبه1396/09/13

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی ضرب سه رقم در سه رقم تدریس و تمرین کردیم.

فارسی نوشتاری کار شد

هدیه ها و اجتماعی سوال پرسیدم.

گزارش روز یکشنبه1396/09/12

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی ضرب دورقم در دورقم تمرین شد

علوم روی درس پنجم تمرین شد

فارسی نوشتاری کار شد.

گزارش روز شنبه1396/09/11

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ریاضی ضرب دو رقم در دورقم تدریس شد

فارسی نوشتاری درس ششم حل شد

اجتماعی تدریس کردیم.

گزارش روز چهارشنبه1396/09/08

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی ضرب دو در دو شروع کردیم.

لیگ ریاضیات به صورت گروهی انجام شد

فارسی نوشتاری حل شد

علوم درس پنجم کار شد.

هدیه ها درس جدید تدریس شد.

 

گزارش روز سه شنبه1396/09/07

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی فصل سوم شروع کردیم

علوم درس پنجم شروع شد

خوانداری درس ششم روخوانی شد

کانگورو سوالات4 امتیازی سال2004کار شد.

گزارش روز یکشنبه1396/08/05

سلام و روزبخیر خدت اولیا

ریاضی دلفین واله حل کردیم و فصل سو شروع شد

علوم درس چهار سوال پرسیدم

آزمون مدیر برگزار شد

 

گزارش روز سه شنبه1396/08/30

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی کانگورو کار شد

کاردرکلاس ریاضی حل شد

نوشتاری کار کردیم

املا گرفتیم

علوم مرور درس چهارم داشتیم.

گزارش روز دوشنبه1396/08/29

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی ضرب عدد در کسر تدریس شد

فارسی نوشتاری حل کردیم.

اجتماعی جهت های اصلی و فرعی تدریس شد

هدیه ها تمرین حل کردیم.

 

گزارش روز سه شنبه1396/08/23

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی کانگورو و دلفین واله تمرین حل کردیم.

فارسی همه روی درس پنجم روخوانی کردند

علوم روی کتاب درس چهارم خواندیم.

از نمایشگاه کتاب در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازدید کردیم.

گزارش روز دوشنبه1396/08/22

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی تمرین کسرها حل کردیم

فارسی درس پنجم تدریس شد

هدیه ها سوال پرسیدم و تدریس کردیم.

اجتماعی سوال پرسیدم.

گزارش روز شنبه1396/08/20

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی جمع و تفریق کسرها کار شد

فارسی نوشتاری حل شد

اجتماعی استان ها سوال پرسیدم

 

گزارش روز چهارشنبه1396/08/17

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ریاضی تساوی کسرها تمرین شد

لیگ ریاضیات برگزار کردیم.

مسابقه روان خوانی برگزار شد

علوم درس چهارم شروع کردیم.

هدیه ها از همه سوال پرسیدم

گزارش روز بدون کیف مدرسه

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

امروز که دانش آموزان بدون کیف در مدرسه بودند سعی کردیم روزی شاد همراه با برنامه های متفاوت آموزشی-تفریحی داشته باشیم.

ساعت اول پاورپوینت علوم توسط شایان ارایه شد

ساعت دوم ورزش داشتیم

ساعت سوم معرق بود

ساعت چهارم مسابقه کلمات بود

ساعت پنجم آموزش مهارت زندگی(شستن جوراب)کار کردیم.

ساعت ششم نشست صمیمی دانش آموزان کلاس با خانم قاسم پور بود

ساعت آخر نماز جماعت برگزار کردیم.

گزارش روز دوشنبه1396/08/15

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی تساوی کسرها شروع کردیم

فارسی نوشتاری حل کردیم

هدیه ها درس پنجم تدریس شد

اجتماعی درس پنجم تمرین شد.

گزارش روز یکشنبه1396/08/14

سلام و ورزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی تمرین حل کردیم و همه سوال پرسیدم

علوم از همه درس سوم سوال پرسیدم

فارسی معنی کلمات درس چهارم گفتم و دستور زبان کار شد

گزارش روز شنبه1396/08/13

سلام و وقت بخیر خدمت اولیا گرامی

آماده برنامه اجرای سرود در حضور مسولین شدیم.

درباره شهید فهمیده صحبت کردیم

آزمون جامع آنلاین گرفته شد

ریاضی کار درکلاس حل شد.

 

گزارش روز چهارشنبه1396/08/10

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

فارسی درس چهارم تدریس شد

لیگ ریاضیات به صورت گروهی برگزرا کردیم

هدیه ها سوال پرسیدم

علوم پرسش درس سوم انجام شد

ریاضی جمع و تفریق کسرها شروع کردیم.

نماز جماعت برگزار شد

گزارش روز سه شنبه1396/08/09

سلام و روزبخیر خدمت و اولیا

فارسی نوشتاری حل شد

ریاضی کانگورو تمرین کردیم و همه سوال حل کردند

علوم از همه سوال پرسیدم

نماز جماعت برگزار شد

گزارش روز دوشنبه1396/08/08

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی تمرین سرکلاس حل کردیم

فارسی نوشتاری حل شد

هدیه ها درس نماز آیات تدریس شد

اجتماعی سوال پرسیدم و درس دادم.

 

گزارش روز یکشنبه1396/08/07

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی کسرها کار کردیم

فارسی املا گرفتیم

قافیه و ردیف تدریس شد

علوم درس سوم کامل تدریس شد

گزارش روز شنبه1396/08/06

سلام و وقت بخیر

فارسی معنی کلمات درس سوم گفتم و روی شعر خبر داغ خواندیم

ریاضی تمرین حل کردیم

اجتماعی روی درس جدید مطالعه داشتیم.

امروز نیز نماز جماعت در کلاس برگزار کردیم.

 

گزارش روز چهارشنبه1396/08/03

سلام و وقت بخیر

ریاضی فصل دوم شروع کردیم

فارسی روان خوانی برگزار شد

علوم روی درس سوم خواندیم

لیگ ریاضیات برگزار شد

گزارش روز سه شنبه1396/08/02

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

فارسی همه روی درس سوم روخوتنی کردند

آزمون آنلاین فارسی برگزار کردیم

ریاضی واله کار شد

ریاضی کانگورو تمرین کردیم

علوم روی درس سوم خواندیم.

راه بهشت نماز جماعت برگزار شد

گزارش روز دوشنبه1396/08/01

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

فارسی درس سوم تدریس و همه روی درس خواندند

کتاب کار واله حل شد

هدیه ها درس سوم تدریس شد

اجتماعی از همه سوال پرسیده شد

 

گزارش روز یکشنبه1396/07/30

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

املا گرفته شد

ریاضی واله کار کردیم

نوشتاری حل شد

آزمونک ریاضی گرفتیم

علوم توضیحات کلی درس سوم داده شد.

 

گزارش روز شنبه1396/07/29

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی کتاب واله کار کردیم.

رفع اشکال آزمون دیروز انجام شد

اجتماعی کاربرگ ها را حل کردیم.

 

گزارش روز چهارشنبه1396/07/26

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی واله دلفین حل کردیم.

لیگ ریاضیات برگزار شد

 جهت آمادگی آزمون روز جمعه همه دروس مرور و سوال شد

گزارش روز سه شنبه1396/07/25

سلام و روزبخیر خدمت اولیا محترم

ریاضی کانگورو حل کردیم

فارسی بخوان و بیندیش همه خواندند

علوم از همه سوال پرسیدم

کتاب کار واله حل کردیم

من یک نویسنده ام خواندیم

نماز جماعت برگزار شد

گزارش روز دوشنبه1396/07/24

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی در کلاس تمرین حل شد

فارسی درباره روز عصای سفید و جبار باغچه بان صحبت کردیم

هدیه از همه سوال پرسیده شد

اجتماعی از همه پرسیده شد و درس چهارم تدریس شد

گزارش روز یکشنبه1396/07/23

سلام و روزبخیر خدمت ولیا گرامی

ریاضی کاردرکلاس مبحث میلیون حل شد

کتاب کار دلفین واله کار کردیم

املا گرفتیم

نوشتاری حل کردیم

علوم سوال شد و ادامه درس دوم تدریس شد

گزارش روز شنبه1396/07/22

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ریاضی تدریس میلیون انجام شد و کاردرکلاس حل کردیم

اجتماعی درس سوم تدریس شد

فارسی نوشتاری درس دوم حل شد

 

گزارش روز چهارشنبه1396/07/19

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

فارسی دستور زبان درس دوم کار شد

لیگ ریاضیات برگزار شد

ریاضی مبحث میلیون تدریس شد

هدیه ها خواندیم

علوم سوال پرسیدم

گزارش روز سه شنبه1396/07/18

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی آزمونک برگزار شد

کتاب کانگورو شروع کردیم

فارسی روخوانی از همه پرسیده شد

علوم روی درس دوم خوانده شد.

گزار شروز دوشنبه1396/07/17

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

فارسی معنی کلمات درس دوم گفته شد

ادبیات کهن حکایت دوم کار شد

ریاضی از همه سوال پرسیده شد

هدیه از همه سوال پرسیده شد

اجتماعی هم پرسش کلاسی داشتیم.

 

گزارش روز یکشنبه1396/07/16

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی یک ساعت تدریس بود و یک ساعت از همه دانش آموزان سوال پرسیده شد

فارسی درس دوم تدریس شد و املا از درس اول گرفتم

علوم درس اول سوال پرسیده شد.

گزارش روز شنبه1396/07/15

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ریاضی ماشین های ورودی و خروجی تدریس شد

فارسی شعر سوال پرسیدم

اجتماعی درس دوم تدریس و سوال پرسیدم

گزارش روز چهارشنبه1396/07/12

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

هفته اول لیگ ریاضیات برگزار شد

ریاضی تدریس شد

علوم درس دوم پرسیده شد و تدریس کردم

من یک نویسنده ام خوانده شد

هدیه های آسمان درس دوم تدریس شد.

گزارش روز سه شنبه1396/07/11

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ریاضی الگوها تدریس شد

فارسی نوشتاری کار کردیم.

علوم درس دوم تدریس شد

گزارش روز1396/07/10

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزگوار

ریاضی نمونه سوال حل شد و از همه دانش آموزان سوال شد

فارسی نوشتاری حل کردیم.

هدیه تمرینات حل شد

اجتماعی درس اول تدریس شد.

گزارش روز چهارشنبه1396/07/05

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی عددنویسی تدریس و تمرین شد.

فارسی شعر خبر داغ تدریس  و همه روی شعر روخوانی کردند

هدیه های آسمان درس اول تدریس شد

گروه بندی لیگ ریاضیات انجام شد.

املا کارتی به صورت گروهی گرفتیم.

 

گزارش روز سه شنبه1396/07/04

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزگوار

امروز ریاضی از همه دانش آموزان پرسیده شد.

علوم تدریس شد.

خوانداری کار شد و از همه پرسیده شد.

 

گزارش روز1396/07/03

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزگوار

امروز مراسم محرم شرکت کردیم.

ریاضی عددنویسی شروع به تدریس کردیم.

روی درس خوانداری همه دانش آموزان خواندند.

ارایه ماهان داشتیم و با بازی های آموزشی نماینده کلاس را انتخاب کردیم.

درس ادبیات کهن هم درخدمت خانم توانگر بودیم.

 

 

گزارش روز دوم مهرماه96

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

امروز ریاضی الگوها تمرین شد

فارسی ستایش همه خواندند و درس اول روخوانی شد.

گروه بندی کلاس انجام شد.

 

گزارش روز اول مهرماه96

حمد وسپاس خدای بلندمرتبه را که توفیق خدمت رسانی به شما اولیا بزرگوار و دانش آموزان عزیز برایم فراهم کرد.

امروز به معرفی خود و قوانین کلاس پرداختیم و توصیف کلی از فعالیت های برنامه ریزی شده برای سال جدید کردیم.

مرور ضرب پایه سوم با بازی داشتیم

ستایش از کتاب خوانداری تدریس شد.

 

گزارش روز دوشنبه1396/02/11

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

امروز روخوانی شعر کار شد.

تمرینات فصل پنجم ریاضی حل شد.

هدیه ها سوال پرسیدم.

گزارش روز یکشنبه1396/02/10

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

امروز نکته های ترکیب وصفی و ترکیب اضافی تدریس شد.

نمونه سوال ریاضی فصل چهارم تمرین کردیم.

گزارش روز شنبه1396/02/09

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

امروز نمونه سوال فصل سوم ریاضی حل شد.

نکات موصوف و صفت فارسی گفته شد.

اجتماعی سوال شد.

گزارش روز چهارشنبه1396/02/06

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

امروز نمونه سوال فصل دوم ریاضی حل کردیم.

نکات مفعول و تشبیه فارسی گفته شد.

هدیه ها سوال پرسیده شد.

 

گزارش روز دوشنبه1396/02/04

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

امروز نکات دستوری فارسی درباره فعل گفتیم.

نمونه سوال ریاضی فصل محیط و مساحت حل کردیم.

هدیه ها سوال پرسیدم

 

 

گزارش روز یکشنبه1396/02/03

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول فارسی روخوانی کردیم.

ساعت دوم ریاضی تمرین حل کردیم.

ساعت سوم خلاقیت داشتیم.

ساعت چهارم ریاضی تمرین شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه داشتیم.

ساعت آخر ریاضی سوالات کتاب حل شد.

 

گزارش روز دوشنبه1396/01/28

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول صبحانه خوردند.

ساعت دوم نیایش خوانداری خواندیم.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم نجوم بود.

ساعت پنجم کانگورو کار شد.

ساعت ششم هدیه ها تدریس شد.

ساعت آخر ریاضی تمرین کردیم.

گزارش روز یکشنبه1395/01/27

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول بخوان وبیندیش حل شد.

ساعت دوم ریاضی کانگورو کار کردیم.

ساعت سوم خلاقیت و عمل داشتیم.

ساعت چهارم محیط و مساحت تمرین شد.

ساعت پنجم ورزش بود.

ساعت ششم آزمایشگاه داشتیم.

ساعت آخر کانگورو کار شد.

گزارش روز چهارشنبه1396/01/23

ساعت اول نوشتاری کار شد.

ساعت دوم احتمال تدریس شد.

ساعت سوم تدریس علوم توسط دانش آموزان کلاس اول داشتیم.

ساعت چهارم کامپیوتر داشتیم.

ساعت پنجم قرآن بود.

ساعت ششم یو سی مس کار شد.

ساعت آخر کانگورو کار کردیم.

گزارش روز دوشنبه1396/01/21

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول املا گرفته شد.

ساعت دوم قران داشتیم.

ساعت سوم ریاضی احتمال کار کردیم.

ساعت چهارم نجوم داشتیم.

ساعت پنجم هدیه ها تدریس شد.

ساعت ششم علوم سوال پرسیده شد.

سوال آخر کانگورو کار شد.

 

گزارش روز یکشنبه1396/01/20

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول نکات دستوری درس هفدهم فارسی تدریس شد.

ساعت دوم ریاضی انواع نمودارها کار کردیم.

ساعت سوم خلاقیت و عمل داشتیم.

ساعت چهارم کانگورو کار کردیم.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه بود.

ساعت آخر ریاضی کار کردیم.

 

گزارش روز یکشنبه1369/01/19

ساعت اول اجتماعی تدریس شد

ساعت دوم ریاضی نکات انواع نمودار تدریس کردیم.

ساعت سوم قرآن بود.

ساعت چهارم کانگورو تمرین شد.

ساعت پنجم فارسی روی درس مدرسه هوشمند روخوانی شد.

ساعت ششم علوم جانوران بی مهره تدریس شد.

ساعت آخر هنر داشتیم.

 

گزارش روز سه شنبه1395/12/17

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول نکات چهارضلعی ها گفتیم.

ساعت دوم خط بود.

ساعت سوم روزنامه دیواری بود.

ساعت چهارم اجتماعی تدریس و سوال پرسیده شد.

ساعت پنجم ورزش بود.

ساعت ششم کانگورو کار شد.

ساعت هفتم علوم مرور شد.

گزارش روز دوشنبه1395/12/16

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی سوال پرسیدم.

ساعت دوم تدریس هدیه ها توسط سام داشتیم.

ساعت سوم و چهارم جلسه طرح شهاب با اولیا برگزار شد.

ساعت پنجم آزمون آنلاین گرفتیم.

ساعت ششم آزمون قرآن بود.

ساعت آخر من یک نویسنده هستم خوانده شد.

گزارش روز یکشنبه1395/12/15

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تمرین ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم کلمات درس های فارسی نوشتیم.

ساعت سوم وبلاگ کار شد.

ساعت چهارم تمرین ریاضی حل شد.

ساعت پنجم ورزش بود.

ساعت ششم آزمایشگاه کار شد.

ساعت آخر تمرین های ریاضی سوال شد.

گزارش روز شنبه1395/12/14

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول ریاضی مساحت مثلث کار شد.

ساعت دوم فارسی نوشتاری کار کردیم.

ساعت سوم قرآن بود.

ساعت چهارم علوم سوال پرسیده شد.

ساعت پنجم اجتماعی تدریس شد.

ساعت ششم ریاضی مساحت متوازی الاضلاع کار کردیم.

ساعت آخر هنر بود.

گزارش روز چهارشنبه1395/12/11

سلام و روز بخیر خدمت اولیا گرامی

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم و سوم آزمون جامع شماره2برگزار شد.

ساعت آخر هم هدیه ها تدریس شد.

گزارش روز سه شنبه1395/12/10

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی چهارضلعی ها تدریس شد.

ساعت دوم خط بود.

ساعت سوم رفتیم کتابخانه کتاب داستان خوندیم.

ساعت چهارم علوم فیلم آموزشی نگاه کردیم.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم اجتماعی سوال پرسیده شد.

ساعت آخر کانگورو بود.

گزارش روز دوشنبه1395/12/9

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تمرین کردیم.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم خوانداری کار شد.

ساعت چهارم نجوم بود.

ساعت پنجم املا ذهنی بود.

ساعت ششم تدریس دانش آموز پیش دبستانی درباره منظومه شمسی بود.

ساعت آخر هدیه ها تمرین حل شد.

گزارش روز یکشنبه1395/12/8

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ساعت اول ریاضی تدریس شد.

ساعت دوم درس پرسشگری خوانداری خواندیم.

ساعت سوم وبلاگ کار کردیم.

ساعت چهارم کتاب کار ریاضی حل شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه بود.

ساعت آخر آزمونک ریاضی بود.

گزارش روز شنبه1395/12/7

سلام و روزبخیر  خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی خط های موازی تدریس شد.

ساعت دوم اجتماعی سوال پرسیدم.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم تدریس سید مهدی هاشمی بود.

ساعت پنجم علوم کار شد.

ساعت ششم آزمون معاون بود.

ساعت آخر هنر بود.

گزارش روز چهارشنبه1395/12/04

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول و دوم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت سوم ریاضی کار کردیم.

ساعت چهارم بخوان و بیندیش کار شد.

ساعت پنجم و ششم در خدمت همکاران دیگر بودیم.

ساعت آخر هدیه ها کار شد.

 

گزارش روز سه شنبه1395/12/3

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول کانگورو کار داشتیم.

ساعت دوم خط بود.

ساعت سوم اجتماعی تدریس محمدمهدی بود.

ساعت چهارم آزمون آنلاین ریاضی برگزار شد.

ساعت پنجم ورزش بود.

ساعت ششم علوم کلیپ بدن ما نشان دادیم.

ساعت آخر کانگورو کار شد.

گزارش روز دوشنبه1395/12/2

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی کار شد.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم فارسی تمرین کردیم.

ساعت چهارم نجوم بود.

ساعت پنجم آزمایشگاه کار کردیم.

ساعت ششم در خدمت معاون پرورشی بودیم.

ساعت آخر من یک نویسنده ام خواندیم.

گزارش روز چهارشنبه1395/11/27

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم هدیه ها از همه سوال پرسیده شد.

ساعت سوم فارسی کار شد.

بقیه ساعتها در خدمت همکاران دیگر بودیم.

گزارش روز سه شنبه1395/11/26

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی کار شد.

ساعت دوم خط داشتیم.

ساعت سوم اجتماعی تدریس شد.

ساعت چهارم جشن تولد مهدی داشتیم.

ساعت پنجم ورزش بود.

ساعت ششم علوم تدریس شد.

ساعت آخر کانگورو کار کردیم.

گزارش روز یکشنبه1395/11/24

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول ریاضی تمرین جمع و تفریق اعشار کار شد.

ساعت دوم نوشتاری کار کردیم.

ساعت سوم وبلاگ نویسی بود.

ساعت چهارم جدول ارزش مکانی عددهای اعشاری تدریس شد.

ساعت پنجم ورزش بود.

ساعت ششم آزمایشگاه داشتیم.

ساعت آخر عددهای اعشاری کار شد.

گزارش روز شنبه1395/11/23

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول تفریق عددهای اعشاری کار شد.

ساعت دوم درس جدید خوانداری دادیم.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم اجتماعی سوال شد و تدریس شد.

ساعت پنجم علوم سوال پرسیده شد.

ساعت ششم کتاب کار ریاضی کار شد.

ساعت آخر هنر بود.

گزارش روز چهارشنبه1395/11/20

سلام و ورزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم ریاضی جمع و تفریق اعشاری کار شد.

ساعت سوم من یک نویسنده ام خوانده شد.

ساعت آخر نشت کتاب خوان در مدرسه از طرف کتابخانه عمومی جم برگزار شد.

گزارش روز یکشنبه1395/11/16

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی عددهای اعشاری شروع کردیم.

ساعت دوم نوشتاری کار شد.

ساعت سوم آزمونک ریاضی برگزار شد.

ساعت چهارم جشن دهه فجر کلاس چهارم برگزار شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم وبلاگ نویسی کار شد.

ساعت آخر آزمایشگاه داشتیم.

گزارش روز شنبه1395/11/16

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ آنلاین برگزار شد.

ساعت دوم تا چهارم فیلمبرداری از سرود همگانی بود.

ساعت پنجم اجتماعی سوال شد.

ساعت ششم کتاب کمک درسی ریاضی حل شد.

ساعت آخر هنر بود.

گزارش روز چهارشنبه1395/11/13

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم فارسی معنی شعر نوشتیم.

ساعت سوم ریاضی کار کردیم.

ساعت های بعد همکاران عزیز کلاس داشتند.

ساعت آخر نماز جماعت داشتیم.

 

گزارش روز سه شنبه1395/11/12

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تمرین عدد مخلوط از همه پرسیدم.

ساعت دوم خط داشتیم.

ساعت سوم برنامه زنگ انقالب بود.

ساعت چهارم و پنجم جشنواره ایران سرزمین من بود.

ساعت ششم کانگورو حل شد.

ساعت آخر اجتماعی کار شد.

گزارش روز دوشنبه1395/11/11

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ساعت اول ریاضی عدد مخلوط کار کردیم.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم املا گرفته شد.

ساعت چهارم نجوم بود.

ساعت پنجم من یک نویسنده ام خواندیم.

ساعت ششم هدیه ها پرسیدم.

ساعت آخر بازدید خانم قاسم پور بود.

گزارش روز یکشنبه1395/11/10

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول ریاضی عدد مخلوط کار کردیم.

ساعت دوم خوانداری تدریس شد.

ساعت سوم سایت کار روزنامه دیواری انجام دادیم.

ساعت چهارم وبلاگ کار شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم کتاب کار ریاضی تمرین شد.

ساعت آخر آزمایشگاه بود.

گزارش روز شنبه1395/11/9

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ آنلاین برگزار و فصل جدید ریاضی شروع کردیم.

ساعت دوم علوم آسمان در شب کار شد.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم بخوان و بیندیش خوانداری کار شد.

ساعت پنجم اجتماعی تدریس شد.

ساعت ششم آزمونک ریاضی برگزار شد.

ساعت آخر هنر بود.

گزارش روز سه شنبه1395/11/5

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول کانگورو کار کردیم.

ساعت دوم خط داشتیم.

ساعت سوم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت چهارم اجتماعی پرسیده شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم نوشتاری حل کردیم.

ساعت آخر فیلم رشد دیدیم.

گزارش روز دوشنبه1395/11/4

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول فصل پنجم ریاضی را توضیح کلی دادم.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم املا گرفته شد.

ساعت چهارم نجوم بود.

ساعت پنجم علوم درس آسمان در شب کار شد.

ساعت ششم نوشتاری کار کردیم.

ساعت آخر من یک نویسنده ام خوانده شد.

گزارش روز یکشنبه1395/11/3

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی نمونه سوال حل شد.

ساعت دوم فارسی درس دوازدهم تدریس شد.

ساعت سوم برای احترام و قدردانی به آتش نشانی رفتیم.

ساعت چهارم آزمونک ریاضی برگزار شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم وبلاگ نویسی کار کردیم.

ساعت آخر نمونه سوال ریاضی حل کردیم.

گزارش روز شنبه1395/11/2

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تمرین حل کردیم.

ساعت دوم آزمون آنلاین برگزار شد.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم نوشتاری حل شد.

ساعت پنجم اجتماعی سوال پرسیده شد.

ساعت ششم کتاب کار ریاضی حل شد.

ساعت آخر هنر بود.

گزارش روز چهارشنبه1395/10/29

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم ریاضی کتاب کار انجام شد.

ساعت سوم نوشتاری درس یازدهم کار شد.

ساعت آخر درس دوازدهم هدیه ها تدریس شد.

گزارش روز یکشنبه1395/10/26

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول تمرین ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم کلمات مهم فارسی گفته شد.

ساعت سوم خلاقیت و عمل وبلاگ نویسی کار کردیم.

ساعت چهارم از همه ریاضی سوال شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه بود.

ساعت آخر نمونه سوال ریاضی کار شد.

گزارش روز شنبه1395/10/25

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی زمان تدریس شد.

ساعت دوم لیگ آنلاین برگزار شد.

ساعت سوم کتاب کار ریاضی حل شد.

ساعت چهارم اجتماعی از همه سوال شد.

ساعت پنجم علوم روز درس آسمان در شب خواندند.

ساعت ششم روی درس یازدهم روخوانی شد.

ساعت آخر هنر بود.

گزارش روز چهارشنبه1395/10/22

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ ریاضیات داشتیم.

ساعت دوم ریاضی تمرین زاویه کردیم.

ساعت سوم فارسی کار شد.

ساعت آخر درس یازدهم هدیه ها تدریس شد.

گزارش روز دوشنبه1395/10/20

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی کار شد.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم ارزشیابی ریاضی بود.

ساعت چهارم نجوم داشتیم.

ساعت پنجم ارزشیابی املا بود.

ساعت ششم روخوانی فارسی کار شد.

ساعت آخر من یک نویسنده ام خوانده شد.

گزارش روز یکشنبه1395/10/19

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی کار با نقاله کردیم.

ساعت دوم کتاب کار ریاضی انجام شد.

ساعت سوم فارسی کار شد.

ساعت چهارم وبلاگ نویسی تمرین کردیم.

بقیه ساعت ها بازدید استانی داشتیم.

گزارش روز شنبه1395/10/18

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی کار با نقاله و گونیا کار شد.

ساعت دوم ارزشیابی اجتماعی برگزار شد.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم لیگ آنلاین نخبگان برگزار شد.

ساعت پنجم اجتماعی سوال پرسیده شد و تدریس شد.

ساعت ششم تست فارسی کار شد.

ساعت آخر سفال داشتیم.

گزارش روز چهارشنبه1395/10/15

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم دست ورزی ریاضی زاویه ها کار کردیم.

ساعت سوم هدیه ها درس دهم تمرینات انجام شد.

ساعت چهارم کامپیوتر داشتیم.

ساعت پنجم قرآن بود.

ساعت ششم UCMASداشتیم.

ساعت آخر روخوانی درس فارسی داشتیم.

گزارش روز سه شنبه1395/10/14

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول ریاضی زاویه دست ورزی کار کردیم.

ساعت دوم خط بود

ساعت سوم ارزشیابی علوم گرفتیم.

ساعت چهارم اجتماعی تدریس شد

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم ریاضی کانگورو کار شد.

ساعت آخر روخوانی درس هفتم داشتیم.

گزارش روز دوشنبه1395/10/13

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول ریاضی راهبرد حل مسله ساده تر کار شد.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم ارزشیابی هدیه ها انجام شد.

ساعت چهارم نجوم داشتیم.

ساعت پنجم تدریس هدیه ها توسط محمدرضا بود.

ساعت ششم من یک نویسنده ام خوانده شد.

ساعت آخر علوم از همه سوال شد.

گزارش روز یکشنبه1395/10/12

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اولریاضی فصل چهارم شروع کردیم.

ساعت دوم ارزشیابی فارسی گرفته شد.

ساعت سوم آزمون آنلاین نخبگان دادیم.

ساعت چهارم آموزش وبلاگ نویسی داشتیم.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه داشتیم.

ساعت آخر کتاب کمک درسی ریاضی کار شد.

گزارش روز شنبه1395/10/11

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول ریاضی مسله های ضرب و تقسیم توسط همه دانش آموزان حل شد.

ساعت دوم درس آزاد کار شد.

ساعت سوم قرآن بود.

ساعت چهارم کتاب کار ریاضی حل شد.

ساعت پنجم اجتماعی تدریس امیررضا داشتیم.

ساعت ششم علوم تدریس درس آهنربا داشتیم.

ساعت آخر سفال داشتیم.

گزارش روز چهارشنبه1395/10/08

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم ریاضی کار در کلاس حل کردیم.

ساعت سوم هدیه ها از همه سوال پرسیده شد.

ساعت چهارم کامپیوتر داشتیم.

ساعت پنجم قرآن بود.

ساعت ششم یوسی مس بود.

ساعت آخر نمونه سوال فارسی کار شد و از همه سوال پرسیده شد.

گزارش روز یکشنبه1395/10/5

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ساعت اول ریاضی کاردرکلاس حل کردیم.

ساعت دوم نوشتاری حل شد و کلمات مهم درس هفتم گفته شد.

ساعت سوم ریاضی کتاب کار حل کردیم.

ساعت چهارم نمونه سوال ریاضی حل شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه بود.

ساعت آخر خلاقیت و عمل بود.

گزارش روز شنبه1395/10/04

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول تمرین ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم خوانداری بخوان و بیندیش کار شد.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم تدریس علوم توسط ایمان بود.

ساعت پنجم تدریس اجتماعی توسط همایون بود.

ساعت ششم ریاضی تمرین حل شد.

ساعت آخر هنر بود.

گزارش روز چهارشنبه1395/10/1

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول دورنهایی لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم ریاضی تقسیم کار شد.

ساعت سوم هدیه ها سوالات درس هشتم کار کردیم و از همه سوال پرسیده شد.

ساعت چهارم کامپیوتر بود.

ساعت پنجم آزمون ریاضی معاون برگزار شد.

ساعت ششم یوسی مس داشتیم.

ساعت آخر فارسی روخوانی شد.

گزارش روز سه شنبه1395/9/30

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی بخش پذیری تموم کردیم.

ساعت دوم خط داشتیم.

ساعت سوم خوانداری درس هفتم تدریس شد.

ساعت چهارم کانگورو کار شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم اجتماعی سوال از همه پرسیده شد.

ساعت آخر علوم از همه سوال پرسیده شد.

گزارش روز دوشنبه1395/9/29

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول بخش پذیری تدریس شد.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم املا کمری تمرین شد.

ساعت های بعد جشن مراسم یلدا داشتیم.

گزارش روز یکشنبه1395/9/28

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تقسیم شروع کردیم.

ساعت دوم روی شعر باران همه خواندند.

ساعت سوم خلاقیت و عمل داشتیم.

ساعت چهارم کتاب کار ریاضی انجام شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم ریاضی تمرین کردیم.

ساعت آخر آزمایشگاه بود.

گزارش روز چهارشنبه1395/9/24

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار کردیم.

ساعت دوم ریاضی کار شد.

ساعت سوم شعر بازباران در محیط مدرسه تدریس شد.

ساعت چهارم تا ششم جشن روز میلاد پیامبر بود.

ساعت آخر هدیه ها از همه سوال پرسیده شد.

گزارش روز سه شنبه1395/9/23

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول فعالیت و کاردرکلاس حل شد.

ساعت دوم خط داشتیم.

ساعت سوم نوشتاری کار شد.

ساعت چهارم ورزش داشتیم.

ساعت پنجم کانگورو کار شد.

ساعت ششم بورس بود.

ساعت آخر کتاب کار ریاضی انجام شد.

گزارش روز دوشنبه1395/9/22

سلام و روزبخیر خدت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تقریب کار کردیم.

ساعت دوم املا مدیر برگزار شد

ساعت سوم ارزشیابی فارسی برگزار شد.

ساعت چهارم نجوم داشتیم.

ساعت پنجم هدیه ها تدریس ایلیا بود که خیلی خوب از عهده این کار برآمد.

ساعت ششم مسابقه فارسی داشتیم.

ساعت آخر من یک نویسنده ام خواندم

گزارش روز یکشنبه1395/9/21

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اوا ریاضی کار در کلاس حل شد.

ساعت دوم نوشتاری درس ششم حل شد.

ساعت سوم ارزشیابی اجتماعی حل شد.

ساعت چهارم آزمون آنلاین برگزار شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه داشتیم.

ساعت آخر مسله های ریاضی حل شد.

گزارش روز شنبه1395/9/20

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول همه ضرب های سه رقمی پای تابلو حل کردند.

ساعت دوم معنی کلمات مهم درس ششم فارسی گفته شد.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم اجتماعی از همه سوال پرسیدم/

ساعت پنجم علوم از اول کتاب از همه سوال پرسیده شد.

ساعت ششم مسله های ضرب حل کردیم.

ساعت آخر سفال داشتیم.

گزارش روز چهارشنبه1395/9/17

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم ریاضی ضرب سه رقم در سه رقم تدریس و تمرین شد.

ساعت سوم هدیه ها پرسیده شد.

ساعت چهارم کامپیوتر داشتیم.

ساعت پنجم قرآن داشتیم.

ساعت ششم یوسی مس داشتیم.

ساعت آخر درس ششم خوانداری روخوانی شد.

گزارش روز سه شنبه1395/9/16

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول صفر در ضرب کار کردیم.

ساعت دوم خط داشتیم.

ساعت سوم علوم روی درس خواندیم.

ساعت چهارم فارسی نمایش ضرب المثل نمایش اجرا کردیم.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم اجتماعی سوال پرسیده شد.

ساعت آخر کانگورو کار کردیم.

گزارش روز دوشنبه1395/9/15

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول ریاضی کاردرکلاس حل شد و همه ضرب در کلاس حل کردند.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم علوم روی کتاب تدریس شد.

ساعت چهارم نجوم بود.

ساعت پنجم املا گرفتم.

ساعت ششم هدیه ها در کلاس کار شد و سوال پرسیده شد.

ساعت آخر نماز بود.

گزارش روز یکشنبه1395/9/14

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول ریاضی ضرب تدریس شد.

ساعت دوم تدریس علوم توسط ماکان اجرا شد.

ساعت سوم برداشت محصول قارچ داشتیم.

ساعت چهارم لیگ آنلاین برگزار شد.

ساعت پنجم ورزش بود.

ساعت ششم آزمایشگاه بود.

ساعت آخر نوشتاری حل کردیم.

گزارش روز شنبه1395/9/13

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ساعت اول تدریس ضرب داشتیم.

ساعت دوم فارسی بخوان و بیندیش تدریس شد.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم اجتماعی سوال و سپس تدریس شد.

ساعت پنجم علوم سوال پرسیده شد.

ساعت ششم کتاب کار ریاضی کار شد.

ساعت آخر  سفال داشتیم.

گزارش روز سه شنبه1395/9/9

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

امروز مسابقه مرور درسها انجام دادیم.

به قارچ ها سزر زدیم و رطوبت دادیم و رشد آنها را نظاره کردیم.

گل،نعنا و انگور کاشتیم.

گزارش روز یکشنبه1395/9/07

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول و دوم آزمون جامع داشتیم.

ساعت سوم خلاقیت و عمل گل کاشتیم.

ساعت چهارم نوشتاری حل کردیم.

ساعت پنجم ورزش داشتیم

ساعت ششم آزمون آنلاین برگزار شد.

ساعت آخر ضربهای دورقم در دورقم سوال پرسیدم.

گزارش روز شنبه1395/9/6

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی ضرب دورقمی در دورقمی تدریس شد

ساعت دوم نوشتاری درس پنجم کار شد.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم تدریس درس هفتم هدیه ها توسط آقای تایماز جاویدی بود.

ساعت پنجم کتاب کار ریاضی حل کردیم.

ساعت ششم آزمایشگاه بود

ساعت آخر  سفال داشتیم.

گزارش روز چهارشنبه1395/9/3

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم ریاضی ضرب یک رقمی در چند رقمی تدریس شد.

ساعت سوم مرور فعالیت های هفته به صورت بازی برگزار کردیم و ایمان و تایماز به فینال رسیدند.

ساعت چهارم کامپیوتر داشتیم.

ساعت پنجم قرآن داشتیم.

ساعت ششم UCMASداشتیم.

ساعت آخر معنی کلمات فارسی کار شد.

گزارش روز سه شنبه1395/9/02

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ساعت اول ریاضی حل مسله فصل سوم حل شد.

ساعت دوم خط داشتیم.

ساعت سوم اجتماعی درس هشتم تدریس شد.

ساعت چهارم فارسی درس پنجم تدریس و روخوانی شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم کانگورو تمرین کردیم.

ساعت آخر کتاب کمک درسی ریاضی حل شد.

گزارش روز دوشنبه1395/9/1

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول راهبرد حل مسله حذف حالتهای نامطلوب کار کردیم و مثال حل شد.

ساعت دوم قرآن بود.

ساعت سوم املا گرفتم.

ساعت چهارم نجوم بود

ساعت پنجم انشا خواندند.

ساعت ششم هدیه ها سوال شد.

ساعت آخر علوم مدارهای موازی و متوالی تدریس شد.

گزارش روز شنبه1395/8/29

سلام و روزبخیر خدمت اولیا و دانش آموزان گل

امروز همه درسها با بازی های مختلف ورزشی و فوتبالی برگزار شد و حسابی با هم لذت بردیم و مرور کاملی روی درسهای امروز داشتیم.

 

تکلیف:فقط سوالات مرور فصل ک اشتباه حل شده بود حل کنید.

گزارش روز چهارشنبه1395/8/26

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد

ساعت دوم ریاضی همه تمرین حل کردند.

ساعت سوم هدیه ها سوال پرسیده شد.

ساعت چهارم کامپیوتر داشتیم.

ساعت پنجم قرآن داشتیم.

ساعت ششم UCMASداشتیم.

ساعت آخر فارسی کار شد و بورس کلاس افتتاح شد.

گزارش روز سه شنبه1395/8/25

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی از همه فصل دوم سوال پرسیده شد

ساعت دوم خط داشتیم.

ساعت سوم نوشتاری حل کردیم.

ساعت چهارم ارزشیابی گروهی ریاضی گرفتم.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم اجتماعی از کل مباحث تدریس شده سوال پرسیدم

ساعت آخر کانگورو کار کردیم.

با عرض سلام و آرزوی داشتن بهترین ها

عملکرد کلاس: امروز در کلاس قرآن ارزیابی از درس به صورت گروهی انجام شد

امیدوارم پسرای کوشام همچنان به تلاش خودشون ادامه بدنsmiley

گزارش روز دوشنبه1395/8/24

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول نمونه سوال و مسله کسرها حل کردیم.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم املا گرفتم

ساعت چهارم نجوم داشتیم.

ساعت پنجم هدیه ها تدریس شد.

ساعت ششم فارسی تمرین شد.

ساعت آخر علوم درس سنگ ها مرور شد.

گزارش روز یکشنبه1395/8/23

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول کاردرکلاس ریاضی کار شد.

ساعت دوم فارسی همه روخوانی کار کردند و معنی کلمات مهم درس گفته شد.

ساعت سوم خلاقیت و عمل داشتیم که رفتیم و سالن قارچ را بازدید کردیم.

ساعت چهارم آزمون آنلاین نخبگان برگزار شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه بود.

ساعت آخر کتاب کار ریاضی کار کردیم.

گزارش روز شنبه1395/8/22

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی ضرب عدد در کسر تدریس شد.

ساعت دوم ارزشیابی ریاضی گرفته شد.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم اجتماعی ابتدا سوال و سپس تدریس شد

ساعت پنجم فارسی درس چهارم تدریس و روخوانی شد.

ساعت ششم ابتدا به کتبخانه رفتیم و سپس روی درس سنگ ها خواندیم.

ساعت آخر سفال داشتیم.

با عرض سلام وآرزوی داشتن اوقاتی خوش

عملکرد کلاس:امروز در کلاس قرآن درس هفتم به پایان رسید

تکلیف:دوستای گلم یادتون باشه آیات 76-83سوره ی اسرا رو هم بخونید

توجه !!! توجه!!

پسرای گلم لطفا هفته ی آینده آماده ی ارزشیابی درس هفتم قرآن باشیدsmiley

درس هفتم رو با دقت بخونید چون کلی نکته داره wink

گزارش روز چهارشنبه1395/8/19

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ جدید برگزار شد.

ساعت دوم آزمونک ریاضی برگزار شد

ساعت سوم فارسی نوشتاری کار شد.

ساعت چهارم کامپیوتر داشتیم.

ساعت پنجم قرآن داشتیم.

ساعت ششم UCMASبود.

ساعت آخر جمع و تفریق و مقایسه کسرها کار شد.

گزارش روز سه شنبه1395/8/18

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی از همه جمع و تفریق کسرها سوال پرسیده شد.

ساعت دوم و سوم درسی در طبیعت داشتیم.

ساعت چهارم خوانداری درس شیر و موش تدریس شد

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم تمرین و کاردرکلاس ریاضی انجام شد.

ساعت آخر اجتماعی دانش آموزان از همدیگر سوال پرسیدند.

گزارش روز دوشنبه1395/8/17

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول جمع و تفریق کسرها کار شد

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم برای تدریس درس مسجدبه امامزاده بی بی بانو رفتیم و در سفره حضرت رقیه که توسط مدرسه تدارک دیده شده بود شرکت کردیم.

ساعت چهارم نجوم داشتیم.

ساعت پنجم علوم تدریس شد.

ساعت ششم املا گرفتیم.

ساعت آخر درخدمت خانم چراغی بودیم.

گزارش روز یکشنبه1395/8/16

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی کسرهای مساوی تدریس شد.

ساعت دوم فارسی هم خانواده و متضاد تدریس شد.

ساعت سوم خلاقیت و عمل رفتیم سالن پرورش قارچ

ساعت چهارم لیگ انلاین برگزار شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه بود.

ساعت آخر همه تساوی کسرها سوال حل کردند.

گزارش روز شنبه1395/8/15

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول ریاضی تساوی کسرها تدریس شد

ساعت دوم فارسی شعر حفظی از همه سوال پرسیده شد.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم ارزشیابی خانم قاسم پور از کلاس بود.

ساعت پنجم اجتماعی روی درس خوانده شد و از همه سوال پرسیده شد.

ساعت ششم علوم روی درس چهارم خوانده شد.

ساعت آخر سفال داشتیم.

گزارش روز چهارشنبه1395/8/12

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم ریاضی تمرینات کتاب بررسی شد.

ساعت سوم هدیه ها سوال شد.

ساعت چهارم کامپیوتر داشتیم.

ساعت پنجم قرآن بود.

ساعت ششم UCMASکار شد.

ساعت آخر درخدمت خانم چراغی مربی پرورشی بودیم.

توجه:به دلیل مراسم راهپیمایی سیزده آبان آخر هفته تکلیف نوشتاری نیست فقط مطالب وبلاگ دنبال کنید.

گزارش روز سه شنبه1395/8/11

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تبدیل عدد مخلوط به کسر و کسر به عدد مخلوط همه کار کردیم.

ساعت دوم خط داشتیم.

ساعت سوم فارسی نوشتاری کار کردیم و چندین نمونه سوال تستی حل شد.

ساعت چهارم اجتماعی تدریس شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم کانگورو کار شد.

ساعت آخر علوم درس سوم بطور کامل تدریس و روی درس خواندیم.

گزارش روز دوشنبه1395/8/10

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول نمونه سوال و مسله ریاضی حل شد.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم املا گرفتم.

ساعت چهارم نجوم داشتیم.

ساعت پنجم انشا خواندیم و معنی کلمات مهم درس سوم و چند نمونه سوال حل شد.

ساعت ششم هدیه ها سوال پرسیده شد و تمرینات درس حل کردیم.

ساعت آخر علوم توضیح کلی روی درس چهارم دادم.

گزارش روز یکشنبه1395/8/09

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول نکته های کسرها تدریس شد.

ساعت دوم شعر حفظی کار کردیم.

ساعت سوم خلاقیت و عمل داشتیم.

ساعت چهارم آزمون آنلاین نخبگان داشتیم.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم کتاب کمک درسی کار شد.

ساعت آخر کانگورو کار شد.

گزارش روز شنبه1395/08/08

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول ریاضی نکات فصل دوم ریاضی گفته شد.

ساعت دوم فارسی حکایت و درس سوم تدریس شد و همه روی درس خواندند.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم اجتماعی بازی و مرکز استانها کار شد.

ساعت پنجم علوم از همه سوال شد.

ساعت ششم کتاب کمک درسی کار کردیم.

ساعت آخر سفال داشتیم.

گزارش روز چهارشنبه1395/8/5

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول هفته سوم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم ریاضی کسرها تدریس شد.

ساعت سوم کامپیوتر بود.

ساعت چهارم قرآن داشتیم.

ساعت پنجم UCMASبود.

ساعت ششم هدیه ها از همه پرسش شد.

ساعت آخر بخوان و بیندیش تدریس و روخوانی شد.

گزارش روز سه شنبه1395/8/04

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول کانگورو کار شد.

ساعت دوم خط داشتیم.

ساعت سوم فارسی نوشتاری حل شد.

ساعت چهارم علوم گروهی پرسیده شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم ریاضی جمع و تفریق کسرها تدریس شد.

ساعت آخر اجتماعی سوال پرسیده شد.

گزارش روز دوشنبه1395/8/03

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول تمرین و نمونه سوال ریاضی کار شد.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم فارسی املا گروهی کردیم.

ساعت چهارم نجوم داشتیم.

ساعت پنجم انشا داشتیم.

ساعت ششم هدیه ها تدریس و پرسیده شد.

ساعت آخر سرود تمرین شد.

گزارش روز شنبه1395/8/01

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی وارد مبحث شناخت کسرها شدیم.

ساعت دوم فارسی روخوانی شد و نکات دستوری کار کردیم.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم علوم درس انرژی تدریس شد.

ساعت پنجم اجتماعی درس پنجم تدریس شد.

ساعت ششم کتاب کمک درسی ریاضی کار کردیم.

ساعت آخر سفال داشتیم.

گزارش روز چهارشنبه1395/7/28

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول هفته دوم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم وارد فصل دوم ریاضی شدیم.

ساعت سوم با حضور و بازدید خانم قاسم پور و با بازی صورتکها مروری کلی روی درس های علوم،فارسی؛هدیه و اجتماعی کردیم.

ساعت چهارم کامپیوتر داشتیم.

ساعت پنجم قرآن بود.

ساعت ششم UCMASداشتیم.

ساعت آخر درس دوم خوانداری تدریس و روخوانی شد.

گزارش روز سه شنبه1395/7/27

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول کانگورو کار کردیم.

ساعت دوم خط داشتیم.

ساعت سوم علوم پرسش و سپس تدریس شد.

ساعت چهارم ارزشیابی ریاضی انجام شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم اجتماعی سوال پرسیده شد.

ساعت هفتم معنی کلمات شعر همای رحمت گفته شد.

گزارش روز دوشنبه1395/7/26

ساعت اول ریاضی کتاب کمک درسی کار کردیم.

ساعت دوم قرآن بود.

ساعت سوم هدیه ها تمرین حل شد و سوال پرسیدم.

ساعت چهارم فارسی نوشتاری حل شد.

ساعت پنجم علوم پرسش و پاسخ بین دانش آموزان و دانش آموزان از معلم برگزار شد.

ساعت ششم فارسی شعر همای رحمت تدریس شد.

ساعت هفتم کاربرگ ریاضی حل کردیم.

گزارش روز یکشنبه1395/7/25

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول از همه ریاضی فصل اول سوال پرسیده شد

ساعت دوم فارسی املا گرفتم و نوشتاری حل کردیم.

ساعت سوم خلاقیت و عمل داشتیم.

ساعت چهارم هفته دوم لیگ آنلاین نخبگان برگزار شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه بود.

ساعت هفتم نمونه سوال ریاضی حل کردیم.

گزارش روز شنبه1395/7/24

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزگوار

ساعت اول ریاضی تمرین و از همه سوال پرسیده شد.

ساعت دوم روخوانی وشعر حفظ از همه سوال پرسیده شد.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم اجتماعی درس چهارم تدریس شد.

ساعت پنجم علوم مرور درس 2 و از همه پرسش و پاسخ صورت گرفت.

ساعت ششم کتاب کمک آموزشی ریاضی کار کردیم.

ساعت آخر سفال داشتیم.

گزارش روز دوشنبه1395/7/19

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی میلیون تدریس شد.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم لیگ آنلاین با حضور خانم قاسم پور برگزار شد.

ساعت چهارم نجوم داشتیم.

ساعت پنجم هدیه ها تدریس شد.

ساعت ششم فارسی نکات دستوری تدریس شد.

ساعت هفتم علوم روش های جداسازی تدریس شد.

گزارش روز یکشنبه1395/7/18

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی میلیون تدریس شد.

ساعت دوم کتاب کار ریاضی تمرین شد.

ساعت سوم فارسی روخوانی کردیم و معنی کلمه ها گفته شد.

ساعت های بعد بازدید از مدرسه استثنایی بلال به مناسبت روزجهانی نابینایان داشتیم.

ساعت آخر آزمایشگاه داشتیم.

گزارش روز شنبه1395/7/17

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزگوار

ساعت اول فعالیت ها و کاردکلاس ماشین های ورودی و خروجی حل شد.

ساعت دوم فارسی درس دهم به دلیل روزجهانی نابینایان تدریس شد.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم علوم سوال پرسیده شد.

ساعت پنجم اجتماعی پرسیده شد.

ساعت ششم ریاضی تمرین حل شد.

ساعت آخر سفال داشتیم.

گزارش روز چهارشنبه1395/7/14

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم کامپیوتر بود.

ساعت سوم ریاضی ماشین های ورودی و خروجی تدریس شد.

گزارش روز سه شنبه1395/7/13

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول  فارسی شعر خبرداغ کار شد.

ساعت دوم خط داشتیم.

ساعت سوم ریاضی کانگورو کار شد.

ساعت چهارم علوم مخلوط و محلول ها تدریس شد.

ساعت پنجم ورزش در زمین چمن طبیعی داشتیم.

ساعت ششم اجتماعی تدریس شد.

ساعت آخر کانگورو کار شد.

گزارش روز دوشنبه1395/7/12

سلام و ورزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی الگوها کار شد.

ساعت دوم قرآن داشتیم.

ساعت سوم فارسی شعر خبر داغ تدریس شد و همه روخوانی کردند.

ساعت چهارم علوم درس2تدریس شد.

ساعت پنجم هدیه ها پرسیده و سپس تدریس شد.

ساعت ششم اجتماعی تدریس شد.

ساعت آخر کتاب داستان برای دانش آموزان خوانده شد.

گزارش روز یکشنبه1395/7/11

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی فعالیت الگوها کار شد.

ساعت دوم املا گرفته شد.

ساعت سوم خلاقیت و عمل داشتیم که درباره پرورش قارچ توضیح داده شد.

ساعت چهارم نمونه سوال کانگورو کار شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم نمونه سوال تیزهوشان ریاضی کار شد.

ساعت آخر آزمایشگاه داشتیم.

گزارش روز شنبه1395/7/10

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول ریاضی تمرین کردیم و گسترده نویسی تمرین شد.

ساعت دوم فارسی تمرین و نکته ها حل شد.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم علوم پرسیده شد.

ساعت پنجم اجتماعی تدریس و سوال پرسیده شد.

ساعت ششم ریاضی تمرین شد.

ساعت آخر سفال داشتیم.

گزارش روز چهارشنبه1395/07/07

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول لیگ ریاضیات صحبت شد و دانش آموزان با نحوه تیم بندی و اجرای مسابقات آشنا شدند.

ساعت دوم ریاضی جدول ارزش مکانی تدریس شد.

ساعت سوم هدیه ها سوال شد.

ساعت چهارم به مناسبت روز ایمنی و آتش نشان مراسمی با حضور آتش نشانی جم برگزار شد.

ساعت پنجم به بعد جلسه اولیا بود.

گزارش روز سه شنبه1395/07/06

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی عددنویسی کار شد

ساعت دوم فارسی پرسیده شد.

ساعت سوم یادآوری پایه سوم برگزار شد.

ساعت چهارم علوم پرسش و پاسخ صورت گرفت.

ساعت پنجم ورزش در ورزشگاه شهدای جم برگزار شد.

ساعت ششم کتابخانه رفتیم

ساعت آخر ریاضی تمرین شد.

گزارش روز دوشنبه1395/07/05

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی الگوها تدریس شد.

ساعت دوم همه فارسی روخوانی روی درس اول خواندند.

ساعت سوم علوم درس اول تدریس و بطور کامل پرسش و پاسخ صورت گرفت.

ساعت چهارم هدیه ها درس اول تدریس شد.

ساعت پنجم فارسی نوشتاری درس اول کار شد.

ساعت ششم اجتماعی درس اول تدریس شد.

ساعت آخر قرآن داشتیم.

گزارش روز یکشنبه1395/07/04

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول مرور الگوها از ریاضی سوم بود.

ساعت دوم همه روی درس ستایش روخوانی کردند.

ساعت سوم رکوردگیری و گروه بندی براساس بازی های آموزشی ضرب انجام دادیم.

ساعت چهارم تمرینات الگوها انجام دادیم.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم درس اول فارسی توسط همه دانش آموزان روخوانی شد.

ساعت آخر درس اول علوم بحث و گفتگو شد.

گزارش روز چهارشنبه1395/02/01

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول ریاضی مرور شد.

ساعت دوم قرآن تدریس و تمام شد.

ساعت سوم فارسی کار شد.

ساعت چهارم خندوانه برگزار شد.

ساعت پنجم زبان بود.

ساعت ششم خط داشتیم.

ساعت آخر قرآن تمرینات مرور کردیم.

گزارش روز سه شنبه1395/01/31

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول ریاضی آزمون گرفته شد.

ساعت دوم هدیه ها کاربرگ حل شد.

ساعت سوم UCMASداشتیم.

ساعت چهارم فارسی نوشتاری حل شد.

ساعت پنجم آزمایشگاه بود.

ساعت ششم کاربرگ فارسی حل شد.

ساعت آخر تمرین زبان بود.

گزارش روز دوشنبه1395/01/30

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تکرارو تمرین کردیم.

ساعت دوم و سوم ورزش داشتیم.

ساعت چهارم آزمون روخوانی از همه گرفتیم.

ساعت پنجم قرآن کار در کلاس کار شد.

ساعت ششم معرق کار شد.

ساعت آخر زبان داشتیم.

گزارش روز یکشنبه1395/01/29

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول زیاضی تمرین کردیم.

ساعت دوم هدیه ها پرسیدم.

ساعت سوم اجتماعی سوال شد.

ساعت چهارم و پنجم تمرین سرود شد.

ساعت ششم کامپیوتر داشتیم.

ساعت آخر زبان کار شد.

گزارش روز شنبه1395/01/28

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت او آزمونک ریاضی برگزار شد.

ساعت دوم سرود تمرین کردیم.

ساعت سوم  عکس گروهی گرفتیم.

ساعت چهارم زبان بود.

ساعت پنجم نجوم داشتیم.

ساعت ششم خندوانه برگزار شد.

ساعت آخر قرآن تدریس شد و همه روخوانی کردند.

گزارش روز سه شنبه1394/01/24

سلام و عرض ادب خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول احتمال کار شد.

ساعت دوم فارسی مثل و نیایش تدریس شد

ساعت سوم یوسی مس داشتیم.

ساعت چهارم جشن تولد یکی از دانش آموزان پنجم بود

ساعت پنجم آزمونک هدیه ها گرفتم.

ساعت ششم آزمایشگاه بود.

ساعت آخر تمرین زبان بود.

گزارش روز دوشنبه1395/01/23

عرض سلام و ادب و احترام

ساعت اول ریاضی آمار کار در کلاس انجام شد.

ساعت دوم و سوم در ورزشگاه جم ورزش کردیم.

ساعت چهارم آزمونک هدیه ها برگزار شد.

ساعت پنجم خندوانه داشتیم.

ساعت ششم معرق کار شد

ساعت آخر زبان داشتیم.

گزارش روز یکشنبه1394/01/22

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تدریس شد.

ساعت دوم اجتماعی سوال شد.

ساعت سوم علوم کتاب تمام شد.

ساعت چهارم و پنجم هدیه ها کار شد.

ساعت ششم کامپیوتر داشتیم.

ساعت آخر کانگورو کار شد.

گزارش روز شنبه1395/01/21

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول ریاضی وارد فصل جدید شدیم.

ساعت دوم علوم درس آخر شروع به تدریس شد.

ساعت سوم فینال خندوانه با حضور آقای افتخاری برگزار شد.

ساعت چهارم زبان بود.

ساعت پنجم نجوم داشتیم.

ساعت ششم قرآن کاردرکلاس حل شد.

ساعت آخر بورس برگزار کردیم.

گزارش روز چهارشنبه1395/01/18

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول تمرینات ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم اجتماعی پرسیده شد.

ساعت سوم خندوانه برگزار شد و معنی کلمات فارسی گفته شد.

ساعت چهارم قرآن تدریس شد.

ساعت پنجم زبان بود.

ساعت ششم خط داشتیم.

ساعت آخر رده بندی و فینال خندوانه برگزار کردیم.

گزارش روز سه شنبه1395/01/17

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول محیط و مساحت تمرین کردیم.

ساعت دوم هدیه ها سوال شد.

ساعت سوم UCMASبود.

ساعت چهارم املا گرفته شد.

ساعت پنجم آزمایشگاه بود.

ساعت ششم خندوانه کلاس با محوریت علوم و شعرهای بخوان و حفظ کن برگزار شد و نفرات برتر هر گروه مشخص شدند.

ساعت آخر انشا بود.

گزارش روز دوشنبه1395/01/16

سلام و ورزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی محیط و مساحت تدریس شد.

ساعت دوم و سوم برای ورزش به ورزشگاه رفتیم.

ساعت چهارم بنویسیم کار شد و پرسیده شد.

ساعت پنجم قرآن پرسیده شد.

ساعت ششم معرق کار کردیم.

ساعت آخر زبان داشتیم.

گزارش روز یکشنبه1395/01/15

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول محیط و مساحت تدریس شد.

ساعت دوم هدیه ها سوال شد و سپس تدریس شد.

ساعت سوم علوم سوال و تدریس شد.

ساعت چهارم فینال خندوانه کلاس که مرور کلی بر پیک نوروزی بود برگزار شد.

ساعت پنجم اجتماعی سوال و تدریس شد.

ساعت ششم کامپیوتر بود.

ساعت آخر بخوان و بیندیش تدریس شد.

گزارش اولین روز سال95

سلام و روزبخیر و با آرزوی اینکه تعطیلات عید حسابی خوش گذشته باشه

امروز ساعت اول تا سوم مرور روی پیک نوروزی بود.

ساعت چهارم زبان بود.

ساعت پنجم نجوم داشتیم.

ساعت ششم مرور ریاضی کردیم.

ساعت آخر قرآن کار شد.

گزارش روز دوشنبه1394/12/17

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی مساحت مثلث و متساوی الاضلاع تمرین کردیم.

ساعت دوم و سوم در ورزشگاه جم ورزش کردیم.

ساعت چهارم و پنجم در اولین نشست ادبی "کتاب خوان" که با حضور مسولین استانی و شهرستانی برگزار شد شرکت کردیم.

ساعت ششم معرق کار شد.

ساعت آخر زبان داشتیم.

گزارش روز یکشنبه 1394/12/16

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ساعت اول ریاضی تکرار و تمرین و تدریس شد.

ساعت دوم اجتماعی سوال پرسیده شد.

ساعت سوم هدیه ها پرسیدم.

ساعت چهارم شعر خوانداری تدریس و همه روی شعر خواندند.

ساعت پنجم کانگورو کار شد.

ساعت ششم کامپیوتر بود.

ساعت آخر علوم گروهی سوال پرسیدم.

گزارش روز شنبه1394/12/15

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تمرین شد.

ساعت دوم کانگورو کار کردیم.

ساعت سوم علوم پرسیده شد.

ساعت چهارم زبان داشتیم.

ساعت پنجم نجوم بود.

ساعت ششم نوشتاری گروهی انجام شد.

ساعت آخر قرآن تدریس شد.

گزارش روز چهارشنبه1394/12/12

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تدریس شد.

ساعت دوم علوم سوال پرسیده شد.

ساعت سوم دستور فارسی تدریس شد.

ساعت چهارم اجتماعی سوال پرسیده شد.

ساعت ششم جشن تولد امیرحسین صحی پور بود

ساعت هفتم اجتماعی ادامه سوال پرسیدن بود

ساعت آخر قرآن تدریس شد.

گزارش روز سه شنبه 1394/12/11

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

امروز ریاضی چهار ضلعی ها تدریس شد.

هدیه ها سوال و تدریس شد.

بازدید از آموزش پرورش و الگوهای برتر تدریس بود.

 

گزارش روز چهارشنبه1394/12/05

سلام و ورزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی خط موازی تدریس شد

ساعت دوم فارسی درس جدید توسط همه روخوانی شد.

ساعت سوم قرآن تدریس شد.

ساعت چهارم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت پنجم زبان بود.

ساعت ششم خط بود.

ساعت آخر اجتماعی سوال و سپس تدریس شد.

گزارش روز سه شنبه1394/12/04

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول تمرین ریاضی انجام دادیم.

ساعت دوم هدیه ها تدریس شد.

ساعت سوم UCMASداشتیم.

ساعت چهارم املا گرفتم

ساعت پنجم آزمایشگاه داشتیم.

ساعت ششم علوم توضیح کلی روی درس جدید دادم.

ساعت آخر انشا خواندیم.

گزارش روز دوشنبه1394/12/03

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزگوار

ساعت اول ریاضی تمرین و تدریس شد

ساعت دوم و سوم دانش آموزان ورزش کردند و جلسه اولیا برگزار شد.بلافاصله مراسم برداشت تربچه گلخانه درحضور اولیا انجام شد.

ساعت چهارم قرآن تدریس شد.

ساعت پنجم فارسی بخوان و بیندیش تدریس و روخوانی شد.

ساعت ششم معرق کاری بود.

ساعت آخر زبان داشتیم.

گزارش روز یکشنبه1394/12/02

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول ریاضی تدریس شد

ساعت دوم علوم پرسیده شد

ساعت سوم فارسی نمونه سوالات وبلاگ حل کردیم.

ساعت چهارم کانگورو کار شد.

ساعت پنجم هدیه ها سوال و سپس تدریس شد

ساعت ششم کامپیوتر داشتیم.

ساعت آخر اجتماعی سوال و تدریس شد

گزارش روز شنبه1394/12/1

سلام و روز بخیر خدمت اولیا گرامی

ساعت اول فصل جدید ریاضی شروع کردیم.

ساعت دوم فارسی قافیه و ردیف تدریس شد.

ساعت سوم کانگورو کار کردیم.

ساعت چهارم زبان بود.

ساعت پنجم نجوم بود.

ساعت ششم علوم پرسیده شد.

ساعت هفتم قرآن تدریس شد.

گزارش روز چهارشنبه1394/11/28

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول تمرین ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم نوشتاری گروهی کار شد.

ساعت سوم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت چهارم علوم درس بدن ما(2)کامل تدریس شد.

ساعت پنجم زبان بود.

ساعت ششم خط داشتیم.

ساعت آخر اجتماعی تدریس شد.

گزارش روز سه شنبه1394/11/27

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول ریاضی فعالیت و کاردرکلاس حل شد.

ساعت دوم املا گرفته شد

ساعت سومUCMASداشتیم.

ساعت چهارم انشا خوندیم و هدیه سوال شد.

ساعت پنجم آزمایشگاه بود.

ساعت ششم ریاضی تمرین حل کردیم.

ساعت آخر مسابقه نهایی روان خوانی و تدریس علوم توسط شادمهر آبسالان.

گزارش روز دوشنبه1394/11/26

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول جدول ارزش مکانی عدداعشاری تدریس شد.

ساعت دوم و سوم دانش آموزان در ورزشگاه جم ورزش کردند.

ساعت چهارم در ادامه برنامه های مهارت های اجتماعی همه با هم جوراب هایمان شستیم

ساعت پنجم فارسی معنی شعر کار شد.

ساعت ششم معرق داشتیم.

ساعت هفتم زبان بود.

گزارش روز یکشنبه1394/11/25

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول هدیه ها تدریس شد و بحث و گفت و گو کردیم.

ساعت دوم آزمون ریاضی برگزار شد.

ساعت سوم در خدمت خانم قاسم پور بودیم.

ساعت چهارم فیلم و پاورپوینت علوم تدریس شد.

ساعت پنجم فارسی تمرین حل شد و روی درس جدید روخوانی شد.

ساعت ششم کامپیوتر بود.

ساعت آخر کانگورو کار شد.

گزارش روز شنبه1394/11/24

سلام و ورزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول از همه عدد اعشاری سوال پرسیدم.

ساعت دوم علوم تدریس شد.

ساعت سوم تمرین یاضی کار شد.

ساعت چهارم نجوم بود.

ساعت پنجم زبان داشتیم.

ساعت ششم فارسی تمرین حل کردیم.

ساعت آخر قرآن مسابقه گروهی کار شد.

اولین روز بورس با سوالات علوم و اجتماعی برگزار شد و دانش آموزان درآمدهای خود را به منزل خواهند آورد.

گزارش روز چهارشنبه1394/11/21

سلام و روز بخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی ابتدا تمرین حل کردیم و سپس تفریق اعشاری تدریس شد.

ساعت دوم اجتماعی سوال شد.

ساعت سوم در خدمت خانم قاسم پور بودیم.

ساعت چهارم نوشتاری حل شد.

ساعت پنجم زبان بود.

ساعت ششم خط داشتیم.

ساعت آخر قرآن تدریس شد

گزارش روز سه شنبه1394/11/20

سلام ورزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول جمع اعداد اعشاری را تدریس کردیم.

ساعت دوم هدیه ها پرسیده شد.

ساعت سومUCMASبود

ساعت چهارم املا و سپس نوشتاری کار کردیم.

ساعت پنجم آزمایشگاه بود.

ساعت ششم انشا خوندیم.

ساعت هفتم علوم وارد درس جدید شدیم.

گزارش روز دوشنبه1394/11/19

سلام و روزخوش خدمت اولیا همیشه همراه

ساعت اول ریاضی اعداد اعشاری تدریس و تمرین شد.

ساعت دوم و سوم دانش آموزان ورزشکارم به ورزشگاه جم رفتند و در زمین چمن بازی کردند.

ساعت چهارم شعر های حفظ کتاب مرور کردیم.

ساعت پنجم قرآن تدریس و مسابقه گروهی انجام شد.

ساعت ششم معرق کار کردیم.

ساعت آخر زبان بود.

گزارش روز یکشنبه1394/11/18

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی عدد اعشاری تدریس شد

ساعت دوم هدیه ها تمرینات حل شد.

ساعت سوم اجتماعی تدریس شد

ساعت چهارم فارسی مفعول تدریس شد

ساعت پنجم کانگورو کار شد.

ساعت ششم کامپیوتر بود.

ساعت آخر علوم مرور کلی روی کتاب شد.

گزارش روز شنبه1394/11/17

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول قرآن تدریس شد

ساعت دوم فارسی خوانداری درس جدید روخوانی شد.

ساعت سوم کانگورو کار شد.

ساعت چهارم زبان داشتیم.

ساعت پنجم نجوم بود.

ساعت ششم آزمونک ریاضی برگزار شد.

ساعت آخر افتتاح بورس کلاس باحضور آقای افتخاری و خانم قاسم پور

گزارش روز چهارشنبه1394/11/14

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول تمرین ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم علوم و اجتماعی پرسیده شد.

ساعت سوم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت چهارم نوشتاری کار شد.

ساعت پنجم زبان داشتیم.

ساعت ششم خط بود.

ساعت آخر قرآن تمرین حل کردیم و مسابقه برگزار شد

گزارش روز سه شنبه1394/11/13

سلام و وقت بخیر خدمت اولیا محترم

ساعت اول ریاضی عدد مخلوط از همه سوال شد.

ساعت دوم املا گرفتم.

ساعت سوم UCMASداشتیم.

ساعت چهارم علوم از همه سوال پرسیده شد.

ساعت پنجم آزمایشگاه بود.

ساعت ششم هدیه ها از همه سوال پرسیده شد.

ساعت آخر مسابقه روانخوانی کتاب داستان برگزار شد.

گزارش روز دوشنبه1394/11/12

سلام و وقت بخیر خدمت اولیا

ساعت اول ریاضی کار شد.

ساعت دوم و سوم ورزش داشتیم.

ساعت چهارم و پنجم مراسم یوم الله دهه فجر با حضور فرماندار ومدیر آموزش و پرورش وهیئت همراه برگزار شد.

ساعت ششم معرق کار کردیم.

ساعت آخر زبان بود

گزارش روز یکشنبه1394/11/11

سلام و روز بخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی عدد مخلوط تدریس شد

ساعت دوم علوم قسمت دوم بدن ما(1)تدریس شد و سوال پرسیده شد.

ساعت سوم فارسی نوشتاری کار کردیم.

ساعت چهارم کانگورو کار شد.

ساعت پنجم نمایش اجتماعی اجرا شد و تدریس درس جدید

ساعت ششم کامپیوتر بود.

ساعت آخر هدیه ها تدریس شد.

گزارش روز زیبای شنبه1394/11/10

سلام و روز بخیر خدمت اولیا عزیز و گرامی

روز زیبا و خوب شنبه را با یاد خدا آغاز کردیم.

ساعت اول تمرین از کل کتاب ریاضی توسط همه دانش آموزان حل شد.

ساعت دوم علوم تدریس و سوال شد.

ساعت سوم کانگورو کار کردیم.

ساعت چهارم زبان داشتیم.

ساعت پنجم زبان بود.

ساعت ششم فارسی معنی درس تدریس شد

ساعت آخر قرآن همه روخوانی کردند.

گزارش روز چهارشنبه1394/11/07

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی فعالیت کار شد.

ساعت دوم اجتماعی تدریس شد

ساعت سوم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت چهارم علوم سوال کردم.

ساعت پنجم زبان بود.

ساعت ششم خط داشتیم.

ساعت آخر قرآن تدریس و روخوانی شد.

گزارش روز سه شنبه1394/11/06

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول در خدمت خانم قاسم پور بودیم و املا از دانش آموزان گرفتند.

ساعت دوم ریاضی فصل جدید شروع کردیم.

ساعت سوم UCMASSداشتیم.

ساعت چهارم انشا بود.

ساعت پنجم آزمایشگاه بود.

ساعت ششم هدیه ها تدریس شد

ساعت آخر علوم فصل جدید شروع و دانش آموزان با تلسکوپ آشنا شدند.

گزارش روز دوشنبه1394/11/05

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول نمونه سوال فصل چهارم ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم و سوم ورزش داشتیم.

ساعت چهارم و پنجم آزمون مرآت برگزار شد.

ساعت ششم معرق بود

ساعت هفتم زبان داشتیم.

گزارش روز یکشنبه1394/11/04

سلام ورزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول اندازه گیری طول تدریس شد

ساعت دوم فارسی شعر لطف حق روخوانی شد.

ساعت سوم هدیه ها از همه پرسش شد.

ساعت چهارم تمرین سرود بود.

ساعت پنجم اجتماعی از همه سوال و تدریس شد

ساعت ششم کامپیوتر بود.

ساعت آخر توسط دانش آموزان اداره و علوم سوال پرسیده شد.

گزارش روز شنبه1394/11/03

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول فعالت اندازه گیری طول تدریس شد.

ساعت دوم علوم پرسیده شد.

ساعت سوم قرآن تدریس و سوال پرسیده شد.

ساعت چهارم زبان بود.

ساعت پنجم نجوم بود.

ساعت ششم کانگورو چهارم شروع کردیم.

ساعت آخر تمرین سرود بود.

گزارش روز چهارشنبه1394/10/30

سلام وروزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تمرین کتاب و فعالیت حل کردیم.

ساعت دوم علوم تدریس شد

ساعت سوم لیگ ریاضیات برگزار کردیم.

ساعت چهارم تمرین سرود و کتابخانه بود.

ساعت پنجم زبان داشتیم.

ساعت ششم خط بود.

ساعت آخر مسابقه اجتماعی برگزار شد.

گزارش روز سه شنبه1394/10/29

سلام ورزخوش خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی کار شد.

ساعت دوم تا پنجم مسابقات فوتبال شهرستان بود.

ساعت ششم علوم تدریس شد.

ساعت آخر مسابقه هدیه ها برگزار شد.

 

گزارش روز دوشنبه1394/10/28

سلام ورزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول اندازه گیری زمان را با دست ورزی کار کردیم.

ساعت دوم و سوم در ورزشگاه جم ورزش کردیم.

ساعت چهارم قرآن پرسیده شد.

ساعت پنجم بخوان وبیندیش تدریس شد.

ساعت ششم مسابقه کتاب خوانی در کتابخانه برگزار کردیم.

ساعت آخر زبان بود.

گزارش روز یکشنبه1394/10/27

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی اندازه گیری با نقاله و زاویه ها کار کردیم.

ساعت دوم فارسی نوشتاری کار کردیم.

ساعت سوم تدریس اجتماعی با نمایش انجام شد

ساعت چهارم علوم تدریس شد.

ساعت پنجم هدیه ها تدریس و پرسیده شد.

ساعت ششم کامپیوتر بود.

ساعت هفتم ریاضی دست ورزی کار شد.

گزارش روز شنبه1394/10/26

سلام و روزبخیر

ساعت اول کار بانقاله انجام شد.

ساعت دوم فارسی واژه آموزی تدریس شد.

ساعت سوم علوم آزمایش انجام دادیم و درس آسمان شروع به تدریس شد.

ساعت چهارم زبان بود.

ساعت پنجم نجوم داشتیم.

ساعت ششم قرآن تدریس شد.

ساعت آخر ریاضی کار شد.

گزارش روز چهارشنبه1394/10/23

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول با دست ورزی نقاله تدریس کردیم.

ساعت دوم فارسی خوانداری کار شد.

ساعت سوم علوم توضیح کلی درباره آسمان دادیم.

ساعت چهارم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت پنجم زبان داشتیم.

ساعت ششم خط بود.

ساعت آخر قرآن کار کردیم.

گزارش روز سه شنبه1394/10/22

سلام و روزبخیر خدمت بزرگواران

ساعت اول دست ورزی زاویه کار کردیم.

ساعت دوم املا گرفتم.

ساعت سوم یو سی مس کار شد.

ساعت چهارم هدیه ها سوال و تمرین حل کردیم.

ساعت پنجن آزمون علمی-عملی آزمایشگاه بود.

ساعت ششم آزمایش علوم انجام دادیم.

ساعت آخر همه انشا خواندند.

گزارش روز دوشنبه1394/10/21

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول زاویه دست ورزی کارکردیم.

ساعت دوم و سوم ورزشگاه جم ورزش داشتیم.

ساعت چهارم قرآن هم خوانی کردیم.

ساعت پنجم املا گرفتم.

ساعت ششم معرق کاری کردیم.

ساعت هفتم زبان بود.

گزارش روز یکشنبه1394/10/20

سلام وروزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول زاویه رو شروع به تدریس کردیم.

ساعت دوم هدیه سوال و تدریس شد.

ساعت سوم اجتماعی نمایش و سوالات درس گفته شد.

ساعت چهارم کانگورور کار کردیم.

ساعت پنجم نوشتاری فارسی کار شد.

ساعت ششم کامپیوتر داشتیم.

ساعت آخر آزمایش علوم برای ساخت آهن ربا انجام دادیم.

گزارش روز چهارشنبه1394/10/16

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول آزمون فارسی برگزار شد.

ساعت دوم ریاضی کاردرکلاس تقسیم حل کردیم.

ساعت سوم مسابقه گروهی تقسیم بود.

ساعت چهارم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت پنجم خط بود

ساعت ششم اجتماعی نمایش اجرا شد و درس دادیم.

ساعت آخر مسابقه قرآن برگزار کردیم.

 

گزارش روز سه شنبه1394/10/15

سلام وروزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول ریاضی کاردرکلاس حل کردیم.

ساعت دوم نوشتاری کار شد

ساعت سوم املا گرفتم.

ساعت چهارم تقسیم تمرین کردیم.

ساعت پنجم کتاب از کتابخانه گرفتیم و خواندیم و خلاصه کردیم.

ساعت ششم آزمایشگاه بود.

ساعت آخر مسابقه گروهی تقسیم بود.

گزارش روز دوشنبه1394/10/14

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول آزمون ریاضی برگزار شد.

ساعت دوم و سوم ورزش داشتیم.

ساعت چهارم فارسی نوشتاری کار کردیم.

ساعت پنجم قرآن تدریس و مسابقه برگزار کردیم.

ساعت ششم معرق داشتیم.

ساعت هفتم زبان بود

گزارش روز یکشنبه1394/10/13

سلام وروز بخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول تقسیم های دورقمی را تدریس کردیم.

ساعت دوم اجتماعی تدریس شد.

ساعت سوم کانگورو کار کردیم.

ساعت چهارم هدیه ها تدریس شد.

ساعت پنجم خوانداری درس فرمانده دل ها تدریس شد.

ساعت ششم کامپیوتر داشتیم.

ساعت هفتم علوم پرسیده شد.

گزارش روز شنبه1394/10/12

سلام وروزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول تمرین کتاب درسی ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم علوم آهن ربا تدریس شد.

ساعت سوم کانگورو کار کردیم.

ساعت چهارم زبان داشتیم.

ساعت پنجم نجوم بود.

ساعت ششم قرآن تدریس و مسابقه گروهی قرآن برگزار شد.

ساعت آخر شعر همای رحمت خواندیم و "فعل"تمرین کردیم.

گزارش روز چهارشنبه1394/10/09

سلام وروزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول نمونه سوال ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم بازی های هدیه کار کردیم.

ساعت سوم فیلم آموزشی الکتریسیته نگاه کردیم.

ساعت چهارم درس آزاد خوانداری تموم شد.

بقیه ساعتها در گلخانه بودیم.

گزارش روز دوشنبه1394/10/07

سلام و روزبخیر خدمت عزیزان بزرگوار

امروز ساعت اول ریاضی به طور کامل تقسیم یک رقمی تدریس و سوال پرسیده شد.

ساعت دوم و سوم برای ورزش به ورزشگاه جم رفتیم.

ساعت چهارم مسابقه گروهی قرآن برگزار شد.

ساعت پنجم بازدید کلاسی معاون محترمه و ارزیابی کلاس داشتیم.

ساعت ششم معرق کاری کردیم.

ساعت هفتم زبان داشتیم.

گزارش روز یکشنبه1394/10/06

سلام و روزبخیر خدمت بزگواران عزیز

ساعت اول آزمون تیمز برگزار شد.

ساعت دوم ریاضی تقسیم از همه سوال پرسیدم.

ساعت سوم در گلخانه گیاه کاشتیم.

ساعات دیگر در حال ضبط فیلم تبلیغاتی مدرسه بودیم.

 

گزارش روز شنبه1394/10/05

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول تمرین تقسیم کار کردیم.

ساعت دوم کانگورو کار شد.

ساعت سوم علوم آهنربا شروع به تدریس شد.

ساعت چهارم زبان داشتیم.

ساعت پنجم نجوم داشتیم.

ساعت ششم خواندن و فهمیدن کار شد.

ساعت آخر قرآن تدریس شد.

گزارش روز چهارشنبه1394/10/02

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول کاردرکلاس ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم اجتماعی از همه سوال شد.

سوال سوم فارسی درس آزاد خواندند.

سوال چهارم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت پنجم زبان بود

ساعت ششم خط داشتیم.

ساعت آخر مسابقه گروهی قرآن برگزار کردیم.

گزارش روز شاد دوشنبه1394/09/30

سلام وروز بخیر خدمت اولیا عزیز و دوشت داشتنی

امروز ساعت اول کاردرکلاس تقسیم  حل کردیم.

ساعت دوم و سوم ورزش داشتیم.

ساعت چهارم و پنجم جشن روز یلدا باحضور مسولین شهرستان بود.

ساعت ششم هنر،معرق کار شد.

ساعت آخر زبان داشتیم.


عکس های جشن رو بزودی در وبلاگ قرار خواهم داد

گزارش روز یکشنبه1394/09/29

باسلام و روز بخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول تقسیم تدریس و هر دانش آموز حداقل دوبار پای تابلو سوال حل کردند.

ساعت دوم فارسی عناصر داستان را تدریس کردم.

ساعت سوم اجتماعی سوال و سپستدریس شد.

ساعت چهارم کانگورو کار کردیم.

ساعت پنجم هدیه ها سوال و سپس تدریس شد.

ساعت ششم کامپیوتر بود.

ساعت آخر آزمایش سنگ های رسوبی انجام دادیم و از همه پرسیده شد.

 

گزارش روز شنبه1394/09/28

باسلام و عرض ادب و احترام

ساعت اول تمرین ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم علوم فیلم گذاشتم و بازی های آموزشی انجام دادیم.

ساعت سوم کانگورو کار کردیم.

ساعت چهارم زبان داشتیم.

ساعت پنجم نجوم بود.

ساعت ششم فارسی نوشتاری کار شد.

ساعت هفتم قرآن صفحه50تدریس شد.

گزارش روز سه شنبه1394/09/24

سلام وروز بخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تدریس شد.

ساعت دوم روخوانی وتدریس بخوان بیندیش

ساعت سومUCMASداشتیم.

ساعت چهارم علوم تدریس شد

ساعت پنجم آزمایشگاه داشتیم.

ساعت ششم املا و انشا بود.

ساعت آخر هدیه پرسش و پاسخ بود.

 

گزارش روز دوشنبه1394/09/23

سلام و روزبخیر خدمت اولیا فعال و همراه

ساعت اول تقریب زدن کار کردیم.

جلسه عمومی اولیا بزرگوار با مدیر محترم آموزشگاه بود.

قرآن تکرار وتمرین شد.

هنر معرق کار کردیم.

زبان داشتیم.

 

گزارش روز یکشنبه1394/09/22

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول ریاضی تمرین کردیم.

ساعت دوم فارسی نوشتاری انجام دادیم.

ساعت سوم اجتماعی سوال شد.

ساعت چهارم علوم سنگ ها تدریس شد.

ساعت پنجم هدیه ها سوال شد.

ساعت ششم کامپیوتر داشتیم.

ساعت آخر کانگورو کار کردیم.

گزارش روز چهارشنبه1394/09/18

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول ریاضی کاردرکلاس حل کردیم.

ساعت دوم اجتماعی پرسش و سپس تدریس شد.

ساعت سوم فارسی روخوانی از درس و نکات دستوری تدریس شد.

ساعت چهارم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت پنجم بازدید خانم قاسم پور از کلاس بود.

ساعت ششم خط داشتیم.

ساعت هفتم قرآن همه خواندند.

گزارش روز سه شنبه1394/09/17

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی کاردرکلاس حل کردیم.

ساعت دوم فارسی روخوانی درس هفتم خواندیم و املا گرفتم.

ساعت سوم UCMASداشتیم.

ساعت چهارم علوم درس سنگ ها تدریس شروع کردیم.

ساعت پنجم آزمایشگاه داشتیم.

ساعت ششم انشا بود.

ساعت آخر هدیه سوال شد.

گزارش روز دوشنبه1394/09/16

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول همه پای تابلو ضرب حل کردند.

ساعت دوم و سوم ورزش داشتیم.

ساعت چهارم فارسی نوشتاری حل کردیم.

ساعت پنجم قرآن سوال و تدریس شد.

ساعت ششم معرق کاری داشتیم.

ساعت آخر ریاضی کاردرکلاس حل کردیم.

 

گزارش روز یکشنبه1394/09/15

سلام و وقت بخیر خدمت بزرگواران عزیز

امروز ساعت اول ضرب سه در سه کار کردیم و دانش آموزان پای تابلو آمدند.

ساعت دوم اجتماعی از همه سوال و سپس تدریس شد.

ساعت سوم هدیه ها تمرینات درس به صورت گروهی حل شد.

ساعت چهارم علوم از همه پرسش و پاسخ صورت گرفت.

ساعت پنجم فارسی شعر و معنی کلمه از همه سوال شد.

ساعت ششم کامپیوتر بود.

ساعت آخر کانگورو تمرین کردیم.

گزارش روز شنبه1394/09/14

سلام و روز بخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تدریس شد.

ساعت دوم شعر باران کار شد.

ساعت کانگورو کار شد.

ساعت چهارم بخوان و پاسخ ده فارسی بود

ساعت پنجم نجوم داشتیم.

ساعت ششم قرآن تدریس شد.

ساعت آخر علوم پرسش و پاسخ بود.

 

گزارش روز زیبای سه شنبه1394/09/09

سلام و روز بخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ضرب همه دانش آموزان پای تابلو حل کردند.

ساعت دوم آزمون آنلاین علوم در سایت مدرسه برگزار کردیم.

ساعت سوم Ucmasداشتیم.

ساعت چهارم آزمایشگاه بود.

ساعت پنجم املا گرفتم.

ساعت ششم درس هدیه ها در سایت برگزار کردیم و همه دانش آموزان درباره امام رضا(ع)تحقیق کردند.

ساعت آخر انشا همه خواندند.

گزارش روز دوشنبه1394/09/09

سلام و روز بخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول تمرین ضرب کار کردیم.

ساعت دوم و سوم ورزش در ورزشگاه جم برگزار شد.

به دلیل شرکت در جلسه "من قهرمان ایمنی هستم" که از طرف آموزش پرورش و با همکاری شبکه بهداشت جم برگزار شد؛ساعت چهارم و پنجم کلاس در اختیار خانم قاسم پور بود.

ساعت ششم هنر معرق کاری داشتیم.

ساعت آخر زبان بود.

گزارش روز یکشنبه1394/09/08

سلام وروز بخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی ضرب تدریس کردیم.

ساعت دوم شعر بازباران هم خوانی کردیم.

ساعت سوم اجتماعی نواحی آب و هوایی که دیروز نقشه اش کشیدیم تدریس شد.

ساعت چهارم کانگورو کار کردیم.

ساعت پنجم علوم سوال شد.

ساعت ششم کامپیوتر داشتیم.

ساعت آخر هدیه ها سوال شد.

گزارش روز زیبای چهارشنبه1394/09/04

خدای بزرگ را شاکرم که امروز نیز توفیق خدمت به دانش آموزانم را پیدا کردم.

ساعت اول و دوم آزمون مرآت برگزار شد

ساعت سوم و چهارم ریاضی ضرب همه دانش آموزان پای تابلو آمده و سوال حل کردند.

ساعت پنجم زبان داشتیم.

ساعت ششم خط بود.

ساعت آخر نوشتاری درس ششم شروع به حل کردن کردیم.

 

 

گزارش روز سه شنبه1394/09/03

سلام و روز بخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی ضرب دورقمی را تدریس کردیم.

ساعت دوم فارسی معنی کلمات درس ششم گفته شد و املا گرفتم.

ساعت سوم یو سی مس داشتیم.

ساعت چهارم علوم درس گرما و ماده تدریس شد.

ساعت پنجم آزمایشگاه آزمایش انجام دادیم.

ساعت ششم گلدان گل ساخته شد توسط دانش آموزان مجتمع به کلاس آورده و دانش آموزان آن را توصیف کردند.

ساعت آخر درس تیمم تدریس شد.

 

گزارش روز دوشنبه1394/09/02

روز زیبا و دوست داشتنی دوشنبه را با یاد خدا آغاز کردیم.

ساعت اول ریاضی فعالیت انجام دادیم.

ساعت دوم و سوم جلسه عمومی اولیا در خدمت عزیزان بزرگوار بودم.

ساعت چهارم فارسی کلمات کار کردیم و پیام درس توضیح دادم.

ساعت پنجم قرآن جلسه اول درس ششم تدریس شد.

ساعت ششم هنر معرق کاری داشتیم.

ساعت هفتم زبان هست.

گزارش روز زیبای یکشنبه1394/09/01

باسلام و احترام خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی فصل ضربها را آغاز کردیم.

ساعت دوم فارسی درس آرش کمانگیر را تدریس و روخوانی کردیم.

ساعت سوم آمادگی مرآت کار کردیم.

ساعت چهارم علوم درس گرما وماده تدریس شد.

ساعت پنجم سوالات آمادگی مرآت در کلاس حل شد.

ساعت ششم کامپیوتر داشتیم.

ساعت آخر توضیح کلی درباره کانگورو دادیم و کتاب های کانگورو توسط خانم قاسم پور به دانش آموزان اهدا شد.

 

گزارش روز شنبه1394/08/30

روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول  و دوم همه پای تابلو آمدند و تمرین ریاضی حل کردیم.

ساعت سوم از همه علوم کتابهای فوق برنامه سوال پرسیده شد.

ساعت چهارم زبان داشتیم.

ساعت پنجم نجوم بود.

ساعت ششم نمایش ضرب المثل فارسی انجام دادیم.

ساعت آخر همه قرآن خواندند.

گزارش روز پایانی هفته1394/08/27

یک روز بانشاط در کنار دانش آموزان شاد وسرحال

ساعت اول نمونه سوال ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم بخوان و بیندیش تدریس شد.

ساعت سوم مهارت های نوشتاری علوم برگزار کردیم

ساعت چهارم اجتماعی سوال شد و درس دادم.

ساعت پنجم زبان داشتیم.

ساعت ششم قرآن درس جدید تدریس شد.

ساعت آخر لیگ برتر ریاضیات باحضور مدیر محترم آموزش پرورش شهرستان برگزار شد.

 

 

گزارش روز سه شنبه1394/08/26

سلام و روز بخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول ریاضی فعالیت و کاردرکلاس حل کردیم.

ساعت دوم املا گرفتم.

ساعت سوم یو سی مس داشتیم.

ساعت چهارم آزمایشگاه بود.

ساعت پنجم مهارت های نوشتاری اجتماعی برگزار شد.

ساعت ششم همه انشا خود را خواندند.

ساعت هفتم هدیه ها تدریس شد.

گزارش روز بانشاط دوشنبه1394/08/25

امروز یک روز بانشاط دیگر در کنار هم سپری کردیم.

ساعت اول ریاضی تدریس شد.

ساعت دوم و سوم ورزش به ورزشگاه رفتیم.

ساعت چهارم مهارت های نوشتاری فارسی برگزار شد.

ساعت پنجم دستور زبان فارسی خوانداری کار کردیم.

ساعت ششم هنر داشتیم.

ساعت آخر زبان بود.

گزارش روز یکشنبه1394/08/24

سلام و عرض ادب و ارادت خدمت اولیا عزیز

ساعت اول از همه ضرب کسرها سوال پرسیده شد.

ساعت دوم رهایی از قفس تدریس شد.

ساعت سوم هدیه ها آزمون آبان گرفته شد.

ساعت چهارم علوم توضیح کلی روی گرما وماده دادم.

ساعت پنجم کامپیوتر بود.

ساعت ششم اجتماعی تدریس شد.

ساعت هفتم کاردرکلاس ریاضی حل شد و همه پای تابلو آمدند و جواب دادند.

گزارش روز شنبه1394/08/23

سلام و عرض ادب خدمت اولیا عزیز

امروز صبح ریاضی ضرب کسرها تدریس شد

ساعت دوم ارزشیابی آبان ماه ریاضی برگزار شد.

ساعت سوم فارسی روان خوانی از روی همه دروس تدریس شده کار شد و همه خواندند.

ساعت چهارم زبان داشتیم.

ساعت پنجم نجوم بود.

ساعت ششم علوم فصل الکتریسیته تموم شد.

ساعت آخر قرآن تدریس شد.

 

گزارش روز زیبای چهارشنبه1394/08/20

خدایا بخاطر بارش رحمتت هزاران هزار بار شکر

ساعت اول تمرین ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم فارسی نوشتاری انجام شد.

ساعت سوم اجتماعی تدریس شد.

ساعت چهارم لیگ ریاضیات برگزار کردیم.

ساعت پنجم خط داشتیم.

ساعت ششم زبان بود.

ساعت هفتم قرآن تدریس شد.

 

گزارش روز بارونی سه شنبه1394/08/19

سلام خدمت اولیا عزیز

ساعت اول تمرین ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم فارسی نوشتاری انجام شد.

ساعت سوم یو سی مس بود.

ساعت چهارم آزمایش علوم بود.

ساعت پنجم هدیه ها سوال پرسیدم.

ساعت ششم انشا کتاب خلاصه کردیم.

ساعت آخر مقایسه کسرهای نامساوی تمرین کردیم.

 

گزارش روز دوشنبه1394/08/18

روزبارانی شما به خیر باشد

ساعت اول ریاضی سوالات اندیشمند و خیلی سبز کار کردیم.

ساعت دوم و سوم ورزش داشتیم.

ساعت چهارم قرآن از همه سوال پرسیده شد.

ساعت پنجم به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی به کانون رفتیم و دانش آموزان کتابی را خواندند و آن را تصویرسازی کردند.

ساعت ششم فارسی روی درس چهارم روخوانی کردیم.

ساعت آخر زبان داشتیم.

گزارش روز یکشنبه1394/08/17

سلام وروز بخیر خدمت اولیا گرامی

ساعت اول ریاضی تساوی کسر ها و جمع وتفریق تدریس شد.

ساعت دوم توضیح درباره شعر روباه و زاغ

ساعت سوم اجتماعی قطب نما و جهت های فرعی تدریس و مرکز استان ها از همه سوال شد.

ساعت چهارم و پنجم بازدید از گلخانه داشتیم.

ساعت ششم هدیه ها تدریس شد.

ساعت هفتم تمرینات ریاضی کتاب اندیشمند و خیلی سبز حل کردیم.

 

گزارش روز شنبه1394/08/16

سلام واحترام خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی کاردرکلاس تساوی کسرها حل کردیم

ساعت دوم علوم سوال پرسیده شد.

ساعت سوم قرآن درس جدید تدریس شد

ساعت چهارم زبان داشتیم

ساعت پنجم نجوم بود

ساعت ششم فارسی از همه روخوانی سوال پرسیده ام

ساعت آخر نمونه سوال ریاضی حل کردیم.

 

گزارش روز دانش آموز1394/08/13

ضمن گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش آموز

ساعات اول تا چهارم در راهپیمایی باشکوه روز دانش آموز شرکت کردیم.

ساعت پنج ریاضی تساوی کسرها توضیح داده شد.

ساعت ششم فارسی نوشتاری حل کردیم.

ساعت هفتم اجتماعی کره جغرافیا و جهت های اصلی تدریس شد.

 

گزارش روز پاییز 1394/08/12

سلام و روز بخیر خدمت اولیا گرامی

ساعت اول ریاضی تمرین جمع و تفریق کسر از همه پرسیده شد.

ساعت دوم فارسی نوشتاری حل کردیم.

ساعت سوم یو سی مس داشتیم.

ساعت چهارم در آزمایشگاه مدارهای الکتریکی توسط خود دانش آموزان ساخته شد.

ساعت پنجم انشا روز بارانی نوشتند.

ساعت ششم هدیه ها از همه سوال پرسیده شد.

ساعت هفتم علوم درباره مدار ها بحث وگفت وگو کردیم.

گزارش روز ابری دوشنبه1394/08/11

سلام وعرض ادب خدمت اولیا عزیز

در یک صبح زیبای پاییزی در خدمت دانش آموزانم بودم.

یاعت اول ریاضی کار درکلاس جمع و تفریق کسرها انجام دادیم.

ساعت دوم و سوم ورزش داشتیم.

ساعت چهارم قرآن خواندیم و ارزشیابی ریاضی گرفتم.

ساعت پنجم خط بود.

ساعت ششم زبان داشتیم.

ساعت هفتم فارسی نوشتاری کار کردیم.

گزارش روز یکشنبه1394/08/10

حمد وسپاس خدای بلندمرتبه
 را که امروزم توفیق خدمت به دانش آموزانم را داشتم

ساعت اول ریاضی کاردرکلاس حل کردیم

ساعت دوم فارسی درس راز نشانه ها را تدریس و همه روخوانی کردند.

ساعت سوم اجتماعی از همه سوال پرسیده شد.

ساعت چهارم علوم درس الکتریسیته تدریس شد.

ساعت پنجم کامپیوتر داشتیم

ساعت ششم هدیه ها نماز آیات تدریس شد

ساعت آخر امتحان کلاسی ریاضی گرفته شد.

گزارش روز پاییزی 1394/08/09

سلام و روز بخیر خدمت اولیا عزیز

در این روز پاییزی ساعت اول ریاضی جمع و تفریق کسرها تدریس شد.

ساعت دوم علوم کاربرگ های مرآت در کلاس حل کردیم.

ساعت سوم قرآن تدریس شد

ساعت چهارم زبان داشتیم.

ساعت پنجم نجوم بود.

ساعت ششم فارسی بخوان وبیندیش تمرین کردیم.

ساعت آخر کاربرگ مرآت مربوط به ریاضی حل شد.

گزارش روز چهارشنبه1394/08/06

سلاو روزبخیر خدمت اولیا و دانش آموزان فعال و توانمند

ساعت اول فارسی نوشتاری حل کردیم.

ساعت دوم اجتماعی تدریس شد

ساعت سوم لیگ برتر ریاضیات برگزار شد.

ساعت چهارم علوم متن علوم خواندیم.

ساعت پنجم زبان داشتیم.

ساعت ششم معرق کاری داشتیم

ساعت آخر قرآن خواندیم.

گزارش روز پرکار سه شنبه1394/08/05

حمد و سپاس که امروز نیز توفیق خدمت به دانش آموزانم را داشتم.

ساعت اول ریاضی تمرین کتاب حل کردیم.

ساعت ابتدا انتخابات شورای مدرسه برگزار شد و سپس املا گرفتیم.

ساعت سوم یوسی مس داشتیم.

ساعت چهارم آزمایشگاه بود.

ساعت پنجم انشا خواندیم.

ساعت ششم و هفتم هم بازدید از مسجد و شرکت در نماز جماعت مسجد پیامبر اعظم داشتیم.

گزارش روز دوشنبه1394/08/04

سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما بزرگواران

امروز نیز روز پرشور و بانشاطی در کنار دانش آموزانم سپری کردم.

ساعت اول ریاضی کاردرکلاس انجام دادیم.

ساعت دوم و سوم ورزش در ورشگاه دانش آموزان انجام دادند.

ساعت چهارم قرآن درس جدید تدریس شد.

ساعت پنجم خط داشتیم.

ساعت ششم زبان بود.

ساعت آخر نوشتاری حل کردیم.

گزارش روز یکشنبه1394/08/03

عرض سلام وادب خدمت اولیا عزیز وهمچنین تسلیت بمناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی

ساعت اول ریاضی کسرها از همه پرسیدم.

ساعت دوم فارسی نکات دستوری تدریس شد.

ساعت سوم اجتماعی نقشه خوانی توسط دانش آموزان به صورت گروهی انجام شد.

ساعت چهارم علوم روی متن کتاب خوانده شد و به سوالات پاسخ داده شد.

ساعت پنجم کامپیوتر داشتیم.

ساعت ششم ریاضی دوباره تمرین کردیم وسوال پرسیده شد.

ساعت آخر هدیه تمرینات درس سوم به صورت گروهی حل شد.

گزارش روز چهارشنبه1394/07/29

حمد وسپاس خدای را که این هفته را نیز باموفقیت به پایان رساندیم.

ساعت اول آزمون ریاضی مهرماه گرفته شد.

ساعت دوم فارسی درس دوم تدریس شد.

ساعت سوم قرآن پرسیده شد.

ساعت چهارم هفته سوم لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت پنجم زبان داشتیم.

ساعت ششم اجتماعی نقشه تدریس شد.

ساعت آخر جلسه توجیهی هنر برای آموزش معرق کاری برگزار شد.

گزارش روز بیادماندنی سه شنبه1394/07/28

سلامی به گرمی دلهای دانش آموزانم

امروز برای من و دانش آموزانم بیادماندنی شد.

ساعت اول ریاضی عددمخلوط کار کردیم.

ساعت دوم فارسی نوشتاری درس باغچه اطفال تمام شد.همچنین درساعت استراحت نوحه و عزادری سیدوسالار شیهدان توسط دانش آموزان ومسولین مدرسه برگزار شد.

ساعت سوم یو سی مس داشتند.

ساعت چهارم آزمایشگاه بود.

ساعت پنجم و ششم یکی از بهترین ساعاتی بود که در طول این چندسال مشغول تدریس بودم.بازدید از مدرسه استثنایی بلال

ساعت آخر درباره مهارت های زندگی و سلام کردن واحترام به مادر وقدرشناسی صحبت کردیم.

گزارش روز زیبای دوشنبه1394/07/27

امروز یکی از زیباترین روزهای سال را پر انرژی و شاداب سپری کردیم.

ساعت اول ریاضی کسرها کار کردیم.

ساعت دوم و سوم در ورزشگاه جم ورزش داشتیم.

ساعت چهارم قرآن درس جدید همه خواندیم.

ساعت پنجم خط داشتیم.

ساعت ششم زبان بود.

ساعت هفتم آزمونک مهرماه فارسی گرفته شد.

گزارش روز یکشنبه1394/07/26

سلام وشاد باش خدمت همه اولیا

روز پرانرژی امروز رو با غزل جدید حافظ آغاز کردیم.

ساعت اول ریاضی کسرها تدریس شد.

ساعت دوم فارسی نوشتاری حل کردیم و شعر همای رحمت خواندیم.

ساعت سوم اجتماعی نقشه و نمای بالا وروبرو تدریس شد.

ساعت چهارم ریاضی تمرین خارج از کتاب حل کردیم.

ساعت پنجم کامپیوتر داشتیم.

ساعت ششم آزمون هدیه ها گرفته شد.

ساعت هفتم علوم تبدیل انرژی بحث و گفتگو کردیم و از وسایل دست ساز دانش آموزان در این ساعت استفاده کردیم.

گزارش روز شنبه1394/07/25

عرض سلام وتسلیت بمناسبت ایام عزاداری محرم

روز اول هفته رو با انرژی کامل شروع کردیم.

ساعت اول ریاضی فصل جدید با بحث وگفتگو شروع کردیم.

ساعت دوم آزمونک علوم گرفتم.

ساعت سوم فارسی نوشتاری حل کردیم.

ساعت چهارم زبان داشتیم.

ساعت پنجم نجوم بود.

ساعت ششم قرآن خواندیم.

ساعت آخر تمرینات آخر فصل ریاضی حل کردیم.

گزارش روز چهارشنبه1394/07/22

سلام وروز بخیر خدمت اولیا عزیز

روز آخرهفته رو درکنار دانش آموزان گلم به خوبی و خوشی سپری کردیم.

ساعت اول نوشتاری حل شد.

ساعت دوم هفته دوم لیگ برتر ریاضیات برگزار شد.

ساعت سوم اجتماعی تدریس شد و جدول بودجه و خرید عاقلانه کار کردیم.

ساعت چهارم قرآن تدریس شد.

ساعت پنجم زبان داشتیم.

ساعت ششم علوم درس سوم شروع کردیم و درباره انرژی ها توضیح و تبادل اطلاعات کردیم.

ساعت آخر ریاضی نمونه سوالات پیشرفته کار شد.

گزارش روز چهارشنبه1394/07/15

آخرین روز هفته نیز با غزل حافظ اغاز کردیم.

ساعت اول کاردرکلاس ریاضی حل شد.

ساعت دوم هفته اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت سوم و چهارم  در جشن بزرگ هفته جهانی کودک شرکت کردیم.

ساعت پنجم زبان داشتیم.

ساعت ششم علوم تدریس شد.

ساعت هفتم قرآن درس دادم

گزارش روز سه شنبه1394/07/14

سلام و عرض ادب

امروز ساعت اول به نظافت عمومی پرداختیم.

ساعت دوم و سوم آزمون مرآت برگزار کردیم.

ساعت چهارم آزمایش علوم انجام دادیم.

ساعت پنجم کار در کلاس ریاضی حل کردیم.

ساعت ششم انشا داشتیم که موضوع دادم و دانش آموزان تمرین بندنویسی و انتخاب موضوع کردند.

ساعت آخر هدیه ها تمرین های درس دوم انجام دادیم.

گزارش روز یکشنبه 1394/07/12

امروز رو با غزل حافظ آغاز کردیم.

ساعت اول ریاضی تدریس شد.

ساعت دوم املا گرفتم و نوشتاری دو تمرین حل کردیم.

ساعت سوم اجتماعی از همه دانش آموزان سوال پرسیده شد.

ساعت چهارم ریاضی پیشرفته از دانش آموزان سوال پرسیده شد و مرور کاملی تا اینجای ریاضی کردیم.

ساعت پنجم کامپیوتر داشتیم.

ساعت ششم علوم دوتا آزمایش دانش آموزان انجام دادند.

ساعت هفتم هدیه ها درس دوم تدریس شد.گ

گزارش روز شنبه1394/07/11

روز اول هفته رو با نام و یاد خدا آغاز کردیم.

ساعت اول ریاضی الگوها کار کردیم.

ساعت دوم مخلوط ومحلول ها تدریس شد.

ساعت سوم نجوم داشتیم.

ساعت چهارم زبان بود.

ساعت پنجم ریاضی پیشرفته از همه دانش آموزان الگو و عددنویسی پرسیدم.

ساعت ششم روان خوانی درس اول باهمه تمرین کردم و روی شعر کلاغ به صورت تک نفره و گروهی خواندیم.

ساعت هفتم روی درس جلسه سوم قرآن همه خواندند.

گزارش روز چهارشنبه1394/07/08

با سلام وعرض ادب واحترام

آخرین روز هفته رو با ریاضی و انجام کاردرکلاس آغاز کردیم.

ساعت دوم اجتماعی درس دوم تدریس شد.

ساعت سوم فارسی نوشتاری کار کردیم.

ساعت چهارم زبان داشتند.

ساعت پنجم علوم درس دوم آمادگی ایجاد کردم و توضیح کلی دادم.

ساعت ششم نصف اختصاص پیدا کرد به تحویل لباس ورزشی ونصف آن جشن تولد برای شادمهر گرفتیم.

ساعت هفتم قرآن جلسه دوم تدریس و همه دانش اموزان روی همه آیه ها خواندند.

گزارش روز سه شنبه1394/07/07

سلام وادب خدمت اولیا عزیز

امروز سه شنبه ساعت اول ریاضی عدد نویسی کار کردیم.

ساعت دوم فارسی روخوانی درس اول و درک مطلب کار کردیم.

ساعت سوم دانش آموزان بردیم در محیط کانون پرورش فکری و از آن جا دیدن کردند.

ساعت چهارم آزمایشگاه انجام شد.

ساعت پنجم فارسی پیشرفته کار کردیم.

ساعت ششم ریاضی پیشرفته کار شد.

ساعت هفتم هدیه ها درس اول تدریس کامل انجام شد.

گزارش روز دوشنبه1394/07/06

امروز نیز با نام ویاد خدا و خواندن سوره حمد آغاز کردیم.

ساعت اول ریاضی عددنویسی تدریس شد.

ساعت دوم علوم از مبحث تدریس شده دیروز سوال پرسیده شد.

ساعت سوم دانش آموزان در چمن طبیعی ورزشگاه جم ورزش کردند.

ساعت چهارم درس اول قرآن تدریس شد.

ساعت پنجم خط داشتیم.

ساعت ششم زبان در خدمت خانم بیات بودیم.

ساعت آخر نمایش فارسی اجرا شد و درس اول نیز توضیح و روان خوانی شد.

گزارش روز یکشنبه1394/07/05

ضمن عرض سلام وخسته نباشی خدمت اولیا عزیز

دومین روز مدرسه رو با سوره حمد آغاز کردیم و در ساعت اول ریاضی الگوها کار کردیم.

ساعت دوم ستایش فارسی به شیوه صحیح شعرخوانی تمرین کردیم و همه دانش آموزان به صورت تک نفره و گروهی خواندند.

ساعت سوم اجتماعی درس اول تدریس و توضیح داده شد.

ساعت چهارم ریاضی ادامه مبحث الگوها رو تکرار و تمرین کردیم.

ساعت پنجم علوم فصل اول توضیح داده شد.

ساعت ششم به سایت رفتیم و دانش آموزان تعیین سطح شدند.

ساعت آخر هدیه ها درباره نعمت های خداوند و نیازهای موجودات بحث وگفتگو کردیم.

آنچه امروز1394/07/04در کلاس گذشت

ضمن عرض سلام وادب و سپاس از حضور شما اولیا بزرگوار در آیین افتتاح مجتمع آموزشی نخبگان جم

امروز بعد از مراسم افتتاحیه ابتدا دانش آموزان در کلاس نجوم حاضر شدند.

ساعت بعد تعیین سطح زبان بود.

بعد از حضور در کلاس و ارایه قوانین اختصاصی کلاس به صحبت با دانش آموزان پرداختم.

ساعت ششم به مرور الگوها در درس ریاضی پرداختیم

ساعت آخر هم اولین تمرین روان خوانی توسط همه دانش آموزان انجام شد.

اولین4ا عزیز در حال تدوین گزارش مراسم امروز هستم وتا امشب ان شالله حتما در وبلاگ قرار می دهم.