تکالیف روز سه شنبه1396/10/12

سوالات ریاضی داده شده را حل کنید

روی درس دوم بخوانید و اولیا تاریخ بزنند.

تکالیف روز دوشنبه1396/09/20

املا دانش آموزان گفته شده بنویسند

روی درس هفتم بخوانید و اولیا تاریخ بزنند

صفحه55ریاضی حل شود

کاردرمنزل واله سوالات تستی و تشریحی حل شود

همه درس ها برای آزمون آنلاین جامع خوانده شود.

 

تکالیف روز یکشنبه1396/09/19

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

ضرب های داده شده را به روش های خواسته شده حل کنید

صفحه اول درس پنجم خوانداری رونویسی کنید و فعل ها را مشخص کنید

سوالات تستی و تشریحی فارسی کاربرگ واله را حل کنید

 

تکالیف روز سه شنبه1396/09/14

سوالات ریاضی داده شده حل کنید

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

فردا حتما دفترچه کاردرمنزل واله باخودتان بیاورید

تکالیف روز دوشنبه1396/09/13

تمرینات صفحه51ریاضی حل شود

سوالات ریاضی داده شده حل شود

املا دانش آموزان گفته شده 4خط بنویسند.

تکالیف روز یکشنبه1396/09/12

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

ضرب های داده شده را به روش های گفته شده حل کنید.

تکالیف آخرهفته

املا یک صفحه همه دانش آموزان بنویسند

کاربرگ ریاضی حل شود

کاربرگ تمرکز انجام شود.

سوالات ریاضی فصل سوم گفته شده حل شود.

 

تکالیف روز چهارشنبه1396/09/08

املا دانش آموزان گفته شده بنویسند

جهت های جغرافیایی کشیده شود

سوالات ریاضی داده شده حل شود.

کانگورو برای فردا آماده باشید.

 

تکالیف روز سه شنبه1396/08/07

کاربرگ تمرکز یا دقت انجام شود

سوالات واله حل شود

املا دانش آموزان گفته شده بنویسند.

تکالیف روز چهارشنبه1396/09/01

دانش اموزان گفته شده املا بنویسند

شعرهای کتاب را بخوانید و اولیا تاریخ بزنند

یک مدار موازی و متوالی بکشید

صفحه49ریاضی را حل کنید

 

تکالیف روز سه شنبه1396/08/30

روی درس پنجم خوانداری بخوانید و تاریخ زده شود

سوالات ریاضی داده شده حل شود.

تکالیف روز چهارشنبه1396/08/24

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

روی درس پنجم بخوانید و اولیا تاریخ بزنند

علوم و ااجتماعی بخوانید و اولیا سوال بپرسند

سوالات ریاضی داده شده حل کنید

 

تکالیف روز سه شنبه1396/08/23

سوالات ریاضی داده شده را حل کنید

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

تکالیف روز یکشنبه1396/08/21

کاردرمنزل واله مبحث ریاضی حل شود

استان ها فردا دوباره سوال می شود

تکالیف آخرهفته

کاردرمنزل درس فارسی و علوم مطالعه و سوالات تستی و تشریحی حل شود

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

دانش آموزان گفته شده روخوانی کنند.

سوالات 3 امتیازی2004و2005مطالعه شود.

تکالیف روز چهارشنبه1396/08/17

املا دانش آموزان گفته شده بنویسند

ریاضی سوالات داده شده حل کنید

تکالیف روز دوشنبه1396/08/15

صفحه33ریاضی حل شود

املا دانش آموزان گفته شده 4خط بنویسند.

تکالیف روز یکشنبه1396/08/14

به مناسبت روز دانش آموز امروز تکلیف ندارند.

تکالیف آخرهفته

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

کاربرگ های ریاضی حل شود

روی درس ارزش علم خوانده شود و اولیا تاریخ بزنند.

تکالیف روز چهارشنبه1396/08/10

دانش آموزان مورد نظر املا بنویسند

اشتباهات ریاضی فصل اول تصحیح شود

شعر روباه و زاغ برای اولیا خوانده شود و تاریخ بزنند.

تکالیف روز سه شنبه1396/08/09

صفحه29کتاب ریاضی حل شود

املا  دانش آموزان گفته شده بنویسند

یک کتاب داستان بخوانید و 20کلمه جدید که یادگرفتید در دفتر بنویسید

تکالیف روز دوشنبه1396/08/08

سوالات ریاضی حل شود

نکات شعری که گفته شده از شعر روباه و زاغ پیدا کنید

املا دانش آموزان گفته شده بنویسند.

تکالیف روز یکشنبه1396/08/07

دانش آموزان عزیز به دلیل منظم بودن و پیشرفتی که در طول یک ماه داشتن تشویق شدند و امروز تکلیفی ندارند.

تکلیف آخر هفته

املا گرفته شود

مسابقه روان خوانی خانوادگی برگزار شد

هر روز چهار سوال واله از آزمون جامع حل کنید

تکالیف روز چهارشنبه1396/08/03

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

سوالات سه امتیازی 1998تا2002تمرین کنید

خلاصه داستان درس سوم را در دفتر تکلیف بنویسید

تکالیف روز سه شنبه1396/08/02

روی درس سوم خواندری بخوانید و تاریخ زده شود

دانش آموزانی که گفته شده املا بنویسند

سوالات ریاضی حل شود

هر درسی که دوست دارید بخوانید و اولیا سوال بپرسند درصورت رضایت در دفتر تکلیف بازخورد بنویسند

تکالیف روز دوشنبه1396/08/01

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

کتاب داستانی به انتخاب خود در منزل بخوانید و فردا آن را در کلاس خلاصه کنید

سوالات ریاضی داده شده را حل کنید

تکالیف روز یکشنبه1396/07/30

اولیا بزرگوار روی بخوان وبیندیش بخوانند و دانش آموزان در کتاب بازخورد بنویسند

تکالیف آخر هفته

صفحات 20و21ریاضی حل شود

هر دانش آموز به اندازه گفته شده املا بنویسند

کتاب واله جهت آمادگی آزمون روز جمعه تمرین و مطالعه شود

تکالیف روز چهارشنبه1396/07/26

سوالات سه انمتیازی سال های 1998تا2000مطالعه و تمرین شود

دانش آموزان براساس نیاز گفته شده املا بنویسند

روی بخوان وبیندیش بخوانید و اولیا تاریخ بزنند

تکالیف روز سه شنبه1396/07/25

نقشه اتاق خواب خود را از دید بالا بکشید

دانش آموزان گفته به تعداد مشخص شده املا بنویسند

دانش آموز گفته شده داستان را خلاصه کند

صفحه19کتاب ریاضی حل شود.

 

تکالیف روز دوشنبه1396/07/24

دانش آموزان گفته شده داستانی به دلخواه بخوانند و آن را برای پدر و مادر خود خلاصه کنند و آن ها در دفتر تکلیف بازخورد بنویسند

دانش آموزان گفته شده 4خط املا،دانش آموز گفته شده8خط املا بنویسند

دانش اموزانی که از نظر املایی امروز تشویق شدند نیازی به نوشتن املا ندارند

سوالات تشریحی کاربرگ واله حل شود

 

تکالیف روز یکشنبه1396/07/23

در برگه A4جدول بودجه یک هفته مورد نظر را بکشید

چهارجمله از درس دوم که ویرگول داشته باشند بنویسید

دانش آموزان گفته شده کتاب داستان بخوانند و برای اولیا خلاصه کنند و در دفتر تکلیف اولیا بازخورد بنویسند.

تکالیف آخرهفته

کار در منزل واله مطالعه و سوالات تستی آن به عنوان تکلیف حل شود

صفحه15ریاضی حل شود

املا برای روز پنج شنبه و جمعه طبق تعداد گفته شده نوشته شود

یک کتاب داستان بخوانید و برای خانواده خلاصه کنید

 

تکالیف روز چهارشنبه1396/07/19

دانش آموزان هر کس به اندازه گفته شده املا بنویسند

سوال ریاضی داده شده را حل کنید

امروز اجتماعی بخوانید و اولیا سوال بپرسند و در دفتر تکلیف یادداشت کنند

کسانی که دیروز هدیه و علوم در دفتر تکلیف یادداشت نکردند امروز علوم،هدیه و علوم باید از طرف اولیا سوال شود و در دفتر تکلیف بازخورد نوشته شود.

 

تکالیف روز سه شنبه1396/07/18

هر دانش آموز به اندازه گفته شده املا بنویسند

دانش آموزان گفته شده روی درس دوم بخوانند و تاریخ زده شود

درس هدیه و علوم خوانده شود و اولیا بپرسند.

تکالیف روز دوشنبه1396/07/17

سوال ریاضی داده شده حل شود

روی درس دوم بخوانید و امضا شود

دانش آموزان گفته شده 4خط و دانش آموزان گفته شده8خط املا بنویسند

دانش آموزانی که املا کامل گرفتند نیازی به نوشتن املا تا روز چهارشنبه نیست

تکالیف روز یکشنبه1396/07/16

دانش آموزای عزیز 8خط املا بنویسند

سوالات ریاضی حل کنید

دانش آموزان گفته شده روی شعر خبر داغ رونویسی کنند

دانش آموز گفته شده به جای 8خط 4خط املا بنویسد و کتاب داستان نیز خلاصه کند.

 

تکالیف آخر هفته

پسرای گلم تمرینات صفحه11کتاب ریاضی حل شود.

دانش آموزان گفته شده10و8خط املا بنویسند

بقیه دانش آموزان4خط املا بنویسند.

تکالیف روز چهارشنبه1396/07/12

سوالات ریاضی را در دفتر تکلیف با دقت و حوصله حل کنید

تکالیف نوشتاری را در کتاب حل کنید

تکالیف روز سه شنبه1396/07/11

سوال ریاضی داده شده را همه حل کنند

دانش آموزان گفته شده روی درس اول بخوانند و تاریخ زده شد

دانش آموزان گفته شده بیست کلمه به انتخاب خود با حروف داده شده از درس پیدا کنند و بنویسند.

تکالیف آخر هفته

گل پسرای خوبم تمرینات ریاضی داخل کتاب حل شود

4خط املا بنویسید

بازی هایی که آخر هفته روی وبلاگ قرار داده می شود بازی کنید و درس یاد بگیرید

داستان نیمه تمام را در دفتر من یک نویسنده ام کامل کنید

تکالیف روز چهارشنبه1396/07/05

سوال ریاضی داده شده حل شود.

دانش  آموز گفته شده داستان کار کنه

4خط املا نوشته شود.

نقاشی یا کاردستی بمناسبت روز آتش نشانی با خود بیاورید

 

تکالیف روز سه شنبه1396/07/04

همه دانش آموزان سوال ریاضی داده شده را انجام دهند.

دانش آموز گفته شده برای داستان فردا آماده شود.

دانش آموزان گفته شده هم روی درس بخوانند و اولیا امضا کنند و هم 20کلمه به انتخاب خودتون در دفتر مشق بنویسید.

سایر دانش آموزان نیز 20کلمه به انتخاب خودتون از روی درس اول در دفتر بنویسید.

تکالیف روز دوم مهرماه96

پسرای گلم سوالای ریاضی رو حل کنید

روی درس اول برای پدر ومادر مهربونتون بخونید و امضا کنند.

 

تکالیف روز اول مهرماه96

گل های خوبم روی ستایش برای پدر و مادر مهربونتون بخونید و اولیا بزرگوار لطفا درباره لحن و روخوانی دانش آموز بازخورد بنویسید.

 

تکالیف روز دوشنبه1396/02/11

پسرای گلم روی بخوان و بیندیش کارت اعتباری بخوانید و اولیا بزرگوار تاریخ بزنند.

تکالیف روز یکشنبه1396/02/07

گل پسرا 4مسله درباره ضرب وتقسیم بنویسید و حل کنید.

تکالیف آخر هفته

پسرای گلم نمونه سوال زیر را دانلود و حل کنید.

 

نمونه سوال آخر هفته

تکالیف روز چهارشنبه1396/02/06

سوالات داده شده ریاضی را حل کنید.

 

تکالیف روز دوشنبه1396/02/04

تمرینات مرور فصل حل شود.

 

تکالیف روز سه شنبه1396/01/29

گل های من کانگورو سال2055تمرین کنید.

آزمون آنلاین انجام دهید.

تکالیف آخرهفته

گل های من کانگورو سال های 2009و2008برای آخر هفته مرور کنید.

تکالیف روز چهارشنبه1396/01/23

کانگورو سال2010تمرین شود

سوالات ریاضی حل شود.

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

 

تکالیف روز دوشنبه1396/01/26

کانگورو سال2011حل شود.

5خط املا از درس هفدهم بنویسید

تکالیف روز دوشنبه1396/01/20

سوالات ریاضی داده شده را حل کنید.

بیست کلمه مشکل از درس جدید به انتخاب خودت بنویس

تکالیف روز چهارشنبه1395/12/18

پسرای گلم 7نکته چهارضلعی ها را با شکل نشان دهید.

تکالیف روز سه شنبه1395/12/17

گل پسرای من سوالات 5امتیازی 2011و2012را حل کنید.

تکالیف روز دوشنبه1395/12/16

پسرای باهوش سوالات ریاضی داده شده را حل کنید.

تکالیف روز یکشنبه1395/12/15

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

تمرین های ریاضی داده شده حل کنید.

تکالیف آخر هفته

پسرای گلم کاربرگ داده شده را حل کنید.

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

تکالیف روز چهارشنبه1395/12/11

گل پسرای من صفحه129ریاضی حل کنید.

دانش آموزان گفته شده 5 خط املا بنویسیند.

کانگورو حل شود.

تکالیف روز سه شنبه1395/12/10

پسرای گلم یک نقاشی درباره محیط زیست بکشید و بیاورید

روی درس شانزدهم خوانداری بخوانید و تاریخ بزنید

کانگورو تمرین کنید

دانش آموزان گفته شده 5خط املا بنویسند

تکالیف روز دوشنبه1395/12/10

سوالات اشتباه آزمونک ریاضی تصحیح شود.

کاربرگ داده شده را با دقت و حوصله حل کنید.

تکالیف روز یکشنبه1395/12/8

تمرینات ریاضی گفته شده رو با دقت حل کنید.

تکالیف آخر هفته

گل پسرای باهوشم کاربرگ های داده شده برای روز حل مسله را با دقت و حوصله حل کنید.

تکالیف روز چهارشنبه1395/12/4

سوالات سال2007و2008کانگورو تمرین شود.

تکالیف روز سه شنبه1395/12/3

گلهای من حتما 5خط املا بنویسید

کتاب کانگورو رو با دقت حل کنید

تکالیف آخرهفته

کاربرگ داده شده ریاضی را حل کنید.

تکالیف روز چهارشنبه1395/11/27

سوالات عددهای اعشاری حل کنید.

از درس لطف حق و ادب از که آموختی کلماتی که حروف خواسته شده دارند بنویسید

تکالیف روز سه شنبه1395/11/26

صفحات داده شده ریاضی را حل کنید

روی درس سیزدهم و چهاردهم بخوانید و اولیا تاریخ بزنند

تکالیف روز یکشنبه1395/11/24

تمرین ریاضی حل شود.

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

تکالیف آخر هفته

کاربرگ داده شده را با دقت حل کنید.

تکالیف روز چهارشنبه1395/11/20

گل های باهوش سوالات اعشار را به حروف و به کسر بنویسید.

5خط املا بنویسید.

تکالیف روز سه شنبه1395/11/18

گل های من صفحه107ریاضی حل کنید.

دانش آموزان گفته شده املا بنویسید

تکالیف روز یکشنبه1395/11/17

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

مجلات رشد را با دقت برای جشنواره ادبیات مطالعه کنید.

تکالیف آخر هفته

گل پسرای من کاربرگ ریاضی داده شده را حل کنید

دانش آموزان گفته شده 5خط املا بنویسند.

تکالیف روز چهارشنبه1395/11/13

سوالات 4امتیازی2002تا2004کانگورو

دانش آموزان گفته شده 5خط املا از درس دهم بنویسند.

دانش آموزان گفته شده 3تقسیم بنویسند،رابطه درستی بنویسند و برای هر تقسیم یک مسله بنویسند.

تکالیف روز سه شنبه1395/11/12

صفحه 103کتاب ریاضی حل شود.

دانش آموزان مورد نظر تقسیم ها را حل کنند و عبارت درستی نوشته و برای هر کدام یک مسله بنویسید.

دانش آموزان گفته شده 5خط املا از درس11بنویسند.

تکالیف روز دوشنبه1395/11/11

5خط املا بنویسید

دانش آموزانی که تکلیف دیروز ناقص بوده تقسیم مورد نظر بنویسند و رابطه درستی و همچنین یک مسله درباره آن بنویند.

سوالات عدد مخلوط حل کنید.

تکالیف روز یکشنبه1395/11/10

تقسیم های داده شده را حل کنید و رابطه درستی آن ها را بنویسید

برای یکی از تقسیم ها مسله بنویسید

تکالیف آخر هفته

پسرای گلم کاربرگ ریاضی داده شده را حل کنید.

با هر حرف از نام ونام خانوادگی خودتون دو کلمه در خوانداری پیدا کنید و بنویسید.

تکالیف روز سه شنبه1395/11/5

با هر حرف "اتفاق ساده" سه کلمه بنویسید و با آن سه کلمه یک جمله بسازید.

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

تکالیف روز دوشنبه1395/11/4

5خط املا بنویسید

سوالات ریاضی داده شده را با دقت حل کنید.

تکالیف روز یکشنبه1395/11/3

به احترام قهرمانان همیشه سربلند(آتش نشانان عزیز) یک صفحه درباره حادثه تلخ پلاسکو یا شغل شریف آتش نشانی بنویسید.

یک نقاشی زیبا درباره حادثه پلاسکو بکشید.

تکالیف آخر هفته

گل پسرای نازم صفحات93تا95ریاضی حل کنید.

دانش آموزان گفته شده فقط تا روز پنج شنبه و بقیه تا روز جمعه هر روز5خط املا بنویسند.

تکالیف روز دوشنبه1395/10/27

حروف خواسته شده در فارسی مشخص کنید.

سوالات ریاضی داده شده را با دقت انجام دهید.

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

تکالیف روز یکشنبه1395/10/26

تمرین ریاضی حل کنید.

املا دانش آموزان گفته شده بنویسید

روی درس یازدهم خوانداری بخوانید و اولیا تاریخ بزنند.

چیستان ها همه حل کنند.

تکالیف آخرهفته

پسرای گلم اشتباهات تکلیف دیروز تصحیح کنید.

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

سوالات زاویه ها را حل کنید.

تکالیف روز چهارشنبه1395/10/22

گل های من صفحه85کتاب ریاضی را حل کنید.

دانش آموزان گفته شده 5خط املا از درس ششم و 5 خط از درس هفتم بنویسند.

تکالیف روز دوشنبه1395/10/20

سوالات زاویه گفته شده حل انجام دهید.

دانش آموزان گفته شده املا از درس اول بنویسند.

تکالیف روز یکشنبه1395/10/19

پسرای گلم صفحه 81کتاب ریاضی را با دقت انجام دهید.

دانش آموزان گفته شده 5خط املا بنویسند.

تکالیف آخر هفته

سوالات ریاضی داده شده حل کنید.

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

روخوانی درس ششم و هفتم فراموش نشه

تکالیف روز چهارشنبه1395/10/15

دانش آموزان گفته شده 5خط املا از درس ششم بنویسیند.

سوالات 4امتیازی سال2008و2009در منزل تمرین کنید.

تکالیف روز سه شنبه1395/10/14

پسرای باهوش زاویه های داده شده را نامگذاری کنید.

دانش آموزان گفته شده5خط املا از درس هفتم بنویسید.

تکالیف روز دوشنبه1395/10/13

پسرای گلم اشتباهات تکلیف دیروز رو تصحیح کنید

کتابهای فردا را با دقت و حوصله کامل بخونید

تکالیف روز یکشنبه1395/10/12

گل های من صفحات71و72و73کتاب ریاضی حل کنید.

تکالیف آخر هفته

کاربرگ داده شده با دقت و حوصله و تمیز حل شود.

کتاب نوشتاری طبق کار انجام شده تکمیل شود.

دانش آموزان گفته شده املا روز چهارشنبه و پنج شنبه بنویسیند.

تکالیف روز دوشنبه1395/10/6

گل های من صفحه67کتاب ریاضی را حل کنید

خودتون رو برای املا فردا نیز آماده کنید.

تکالیف روز یکشنبه1395/10/05

گل های من تمرینات اختصاصی به هر نفر دادم همون ها را فقط انجام بدید.

تمرینات:

ضرب و تقسیم.

روخوانی از درس بخوان و بیندیش

املا و نقشه جغرافیا

تکالیف آخر هفته

گل های من روی درس های اول و سوم و پنجم برای اولیا بخوانید و بعد از آن یک صفحه املا بنویسید.

اولیا بزرگوار روی درس دوم و چهارم وششم بخوانند و دانش آموزان تاریخ بزنند و یک صفحه املا از اولیا بگیرند.

ضرب های داده شده را با دقت حل کنید.

تکالیف روز چهارشنبه1395/10/1

گل های من آزمون آنلاین این هفته توی خونه انجام دهند.

اولیا برای دانش آموزان روی درس هفتم بخوانید و دانش آموزان امضا کنند.

سوال ضرب و بخش پذیری با دقت و حوصله انجا شود.

تکالیف روز سه شنبه1395/9/30

پسرای گلم املا کمری توی خونه تمرین کنید

بیشت کلمه سخت درس ششم بنویسید.

نقاشی یا داستانی درباره یلدا در برگه A4بنویسید

تکالیف روز دوشنبه1395/9/29

تمرین ریاضی حل شود.

روی شعر باران اولیا خوانده شود و تاریخ بزنند.

دانش آموزان گفته شده املا از درس ششم بنویسند.

تکالیف آخر هفته

گل پسرا صفحه 58کتاب ریاضی حل کنند.

مسابقه املا با خانواده

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

تکالیف روز چهارشنبه1395/9/24

دانش آموزانی که آزمون مدیر کامل شدند تکلیف ننویسند.

سایر دانش آموزان 5خط املا از درس ششم بنویسند و دو ضرب داده شده را به روش خواسته شده حل کنند.

تکالیف روز سه شنبه1395/9/23

پسرای باهوش ضربهای داده شده را حل کنید و مدار موازی و متوالی را بکشید و بیاورید

دانش آموزان گفته شده روی صفحه اول درس ششم رونویسی کنند.

دانش آموزان گفته شده تکلیف دیروز هدیه ها را روی برگهA4انجام دهند و بیاورند.

تکالیف روز دوشنبه1395/9/22

پسرای گلم صفحه55ریاضی حل کنید.

دانش آموزان گفته شده 5خط املا از درس ششم بنویسند.

یکی از تکالیف هدیه ها را به دلخواه انجام دهید.

تکالیف روز یکشنبه1395/9/21

گل پسرای باهوش هم خانوده های کلمات داده شده را با دقت بنویسید.

روی درس ششم برای اولیا بخوانید و تاریخ زده شود.

دانش آموزان گفته شده 5خط املا از درس پنجم بنویسند.

ضرب های داده شده را به روش های گفته شده بنویسید.

تکالیف آخرهفته

گل پسرای باهوشم ضرب های داده شده را با دقت حل کنید.

دانش آموزان گفته شده روز چهارشنبه املا از درس اول،روز پنج شنبه املا از درس دوم و روز جمعه املا از درس سوم بنویسید.

پسرای گلم نقشه را کامل کنید.

تکالیف روز چهارشنبه1395/9/17

گل های من 5خط املا از درس دهم بنویسید

دو ضرب داده شده را حل کنید.

یک خط رونویسی روی درس پنجم آخر دفتر بنویسید.

تکالیف روز سه شنبه1395/9/16

گل پسرهای من تمرینات صفحه 51ریاضی حل شود.

5خط املا از درس پنجم نوشته شود.

خودتان را برای جشنواره ایران سرزمین من آماده کنید.

تکالیف روز دوشنبه1395/9/15

گل های من سه تا ضرب بنویسید و به روش های داده شده حل شود.

تکالیف روز یکشنبه1395/9/14

گل پسرای من ضرب های داده شده را به روش های گفته شده حل شود.

مسابقه بخوان وبیندیش را در خونه با مامان و بابا انجام دهید.

تکالیف روز سه شنبه1395/9/9

دانش آموزان گفته شده هر روز 5خط املا بنویسند.

هر روز دانش آموزان گفته شده6ضرب دورقم در دورقم را به روش گسترده و مساحتی حل کنند و بقیه دانش آموزان هر روز3ضرب بنویسند.

تکالیف روز یکشنبه1395/8/10

گل پسرای باهوشم ضرب های داده شده را به روش های گفته شده حل کنید.

سوالات فارسی گفته شده را با خط زیبا بنویسید.

تکالیف آخر هفته

پسرای گلم کاربرگ داده شده را با دقت و حوصله حل کنید.

تکالیف روز چهارشنبه1395/9/3

گل پسرای باهوش آزمون آنلاین این هفته رو توی خونه انجام دهند.

روی درس پنجم برای اولیا خوانده شود و امضا کنند.

زیر کلمات گفته شده در درس پنجم خط بکشید.

دانش آموزان گفته شده 5خط املا از درس دوم بنویسیند.

 

تکالیف روز سه شنبه1395/9/2

گل پسرای من مدار موازی و متوالی را طبق داده های گفته شده در دفتر بکشید.

دو سوال ریاضی داده شده را با حوصله حل کنید.

دانش آموزان گفته شده 5خط املا از درس اول بنویسیند.

تکالیف آخرهفته

گل پسرای باهوش کاربرگ داده شده را با دقت و حوصله بنویسید

مرور فصل دوم ریاضی را حل کنید.

 

تکالیف روز چهارشنبه1395/8/26

گل پسرای خوبم صفحه41کتاب ریاضی حل کنید

دانش آموزان گفته شده از دوبند آخر درس چهارم رونویسی کنید.

تکالیف روز سه شنبه1395/8/25

دانش آموزان گفته شده لطفا5خط املا بنویسیند.

به سوالات ریاضی داده شده پاسخ دهید.

تکالیف روز دوشنبه1395/8/24

گلهای من هم خانواده ،مترادف و متضاد کلمات داده شده را بنویسید

کسرهای داده شده را به ضرب تبدیل کنید و روی محور و شکل نشان دهید.

تکالیف روز یکشنبه1395/8/23

گلهای من روی دو بند اول درس چهارم رونویسی کنید

سه ضرب داده شده را روی محور؛شکل و جمع حل کنید.

تکالیف آخر هفته

پسرای گلم کاربرگ ریاضی را با دقت انجام دهید.

هر روز پنج خط املا از درس های اول تا سوم بنویسید.

هم خانواده و متضاد کلمه های داده شده را بنویسید.

تکالیف روز چهارشنبه1395/8/19

تمرینات صفحه37کتاب ریاضی را با دقت حل کنید

توجه:لطفا سوال3را در دفتر حل کنید.

تکالیف روز سه شنبه1395/8/18

گلهای من جمع و تفریق کسرهایی که داده شده را با دقت و حوصله بنویسید

کسرهای داده را ساده کنید.

کسرهای مساوی کسرهای داده شده را بنویسید.

تکالیف روز دوشنبه1395/8/17

پسرای گلم یکبار اولیا روی شعر ها بخونند و شما تاریخ بزنید و یکبار شما روی شعر بخونید و آن ها تاریخ بزنند.

تکالیف روز یکشنبه1395/8/16

گل پسرای من یک کتاب داستان بخوانید و خلاصه آن در دفتر زیبا نویسی بنویسید و موارد خواسته شده را در خلاصه خود لحاظ کنید.

برای کسرهای داده شده مسله بنویسید و آن ها را به روش عددی،محور و شکل حل کنید.

 

تکالیف روز چهارشنبه1395/8/12

گل های من روی درس سوم رونویسی کنید

دانش آموزان خواسته شده 5خط املا بنویسیند.

5کلمه جمع از درس دوم و سوم پیدا کنید و با آنها جمله پرسشی بنویسید و فعل آن را مشخص کنید.

سوال ریاضی داده شده را با حوصله حل کنید.

 

تکالیف روز سه شنبه1395/8/11

گلهای من با کلمات داده شده جمله بسازید.

برای کسرهای داده شده مسله بسازید و به روش شکل و محور و عدد حل کنید.

تکالیف روز دوشنبه1395/8/10

گلهای من پنج خط از درس سوم بنویسیدو روی شعر با لحن مناسب برای مامان و بابا بخونید و تاریخ بزنند.

سوالات ریاضی داده شده را حل کنید.

تکالیف روز یکشنبه1395/08/09

پسرای گلم روی درس سوم برای خانواده عزیزتون بخونید و تاریخ بزنند.

سه سوال هدیه بنویسید وبا پاسخ فردا بیاورید(از درسنامه ها استفاده کنید.)

سوالات ریاضی داده شده را با دقت و خط کش حل کنید.

تکالیف آخر هفته

پسرای گلم کاربرگ داده شده را با دقت حل کنید.

روی بخوان و بیندیش برای مامان و بابای گلتون بخونید و تاریخ بزنند.

صفحه 33کتاب ریاضی را با حوصله و دقت حل کنید.

تکالیف روز چهارشنبه1395/8/05

گل های من جمع و تفریق های داده شده را روی محور نشان دهید و شکل بکشید

5خط املا از درس دهم اولیا از دانش آموزان بگیرند و پنج خط املا از درس اول و دوم دانش آموزان از اولیا بگیرند.

تکالیف روز سه شنبه1395/8/04

گلهای من صفحه29ریاضی حل شود.

درس دوم را با دقت بخوانید و کلماتی که حروف مشخص شده دارند را مشخص کنید.

تکالیف روز دوشنبه1395/08/03

گل های من 5خط املا رو با خط زیبا بنویسید.

سوالات ریاضی داده شده را زیبا و با خط کش حل کنید.

گزارش روز یکشنبه1395/08/02

سلام و روزبخیرخدمت اولیا گرامی

ساعت اول ریاضی کسرها کار کردیم.

ساعت دوم فارسی معنی کلمات درس دوم کار کردیم.

ساعت سوم خلاقیت و عمل داشتیم.

ساعت چهارم آزمون آنلاین برگزار شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه بود.

ساعت آخر کتاب کمک درسی کار کردیم.

تکالیف روز یکشنبه1395/8/02

گل های باهوش متضاد(مخالف)کلمات داده شده را از درس دوم پیدا کنید و بنویسید

پنج فعل از درس دوم انتخاب کنید و با آن ها یک بار جمله پرسشی و یک بار جمله خبری بنویسید.

سوال ریاضی داده شده را با دقت و خط کش انجام دهید.

تکالیف آخرهفته

گل های من کاربرگ آخرهفته داده شده را با دقت و حوصله انجام دهید.

روز چهارشنبه دو صفحه اول درس دوم برای مامان و بابا خوانده شود.روز پنج شنبه دو صفحه دوم درس برای مامان و بابا روخوانی شود. روز جمعه یک کتاب داستان برای خانواده گلتون بخونید.

اولین داستان من یک نویسنده ام را آخر هفته با توجه به داستان نیمه تمامی که در وبلاگ قرار می دهم بنویسید.

تکالیف روز چهارشنبه1395/7/28

گل های من30کلمه از درس های داده شده خوانداری را طبق فرمول گفته شده در کلاس پیدا کنید و بنویسید.

سوال ریاضی داده شده و موارد خواسته شده با دقت و حوصله انجام دهید.

تکالیف روز سه شنبه1395/7/27

گل های من شعر همای رحمت را برای مامان و بابای مهربونتون بخوانید و امضا کنند.

یک کتاب داستان بخوانید و خلاصه آن را برای مامان و بابا تعریف کنید و موارد خواسته شده از کتاب داستان را در دفتر زیبابنویسم بنویسید.

دانش آموزان گفته شده ده کلمه از درس های داده شده خوانداری پیدا کنید که نشانه جمع دارند اما جمع نیستند.

 

تکالیف روز دوشنبه1395/7/26

گل های من 5فعل از درس اول و 5فعل از درس دهم انتخاب کنید و با آن ها جمله بسازید.

ده کلمه جمع که نشانه  جمع دارند از درس دهم پیدا کنید و بنویسید.

به سوال ریاضی داده شده پاسخ دهید.

توجه:دانش آموزان گفته شده 7خط املا بنویسید.

تکالیف روز یکشنبه1395/7/25

گل های نمای کلاس را از بالا بکشید

5خط املا از درس دهم بنویسید

به سوالات داده شده ریاضی با دقت و حوصله پاسخ دهید

تکالیف آخرهفته

دانش آموزان گلم صفحات 18تا21ریاضی را حل کنید.

هرشب روی یکی از درس ها و شعرهای گفته شده برای اولیا عزیز بخوانید و تاریخ و امضا کنند.

روز چهارشنبه20کلمه سخت از روی درس دهم بنویسید.

روز پنج شنبه 5خط املا از درس اول بنویسید

روز جمعه 5خط املا از درس دهم بنویسید.

تکالیف روز دوشنبه1395/7/18

پسرای گلم قسمت دوم درس را روخوانی کنید و اولیا بزرگوار امضا کنند.

گزارش بازدید امروز رابنویسید

به سوالات ریاضی با دقت و حوصله پاسخ دهید

تکالیف روز یکشنبه1395/7/18

پسرای گلم تمرینات صفحه15کتاب ریاضی حل شود.

از روی درس دهم تا جایی که گفته شد روخوانی شود و اولیا امضا بزنند.

کلمات جمع که در درس دهم هست پیدا کنید و مفرد آن ها نیز روبرو هر کدام در دفتر بنویسید.

تکالیف آخر هفته

پسرای گلم تکالیف آخر هفته را دانلود و با حوصله و دقت حل کنید.

 

تکالیف آخر هفته

تکالیف روز چهارشنبه1395/7/14

گل پسرای من تمرین صفحه11کتاب ریاضی حل کنید.

جملات و کلمات درهم داده شده را مرتب کنید.

شعر خبر داغ را برای پدر و مادرها بخوانید و امضا کنند.

 

تکالیف روز سه شنبه1395/7/13

پسرای گلم قافیه و ردیف در شعر خدا را پیدا و در دفتر زیبانویسی بنویسید.

خلاصه داستانی که در کلاس خوانده شد در چند خط بنویسید

سوال ریاضی داده شده را با دقت حل کنید.

تکالیف روز دوشنبه 1395/7/12

دانش آموزان گفته شده5خط املا بنویسند.

20کلمه مشل از درس اول بنویسید.

سوالات ریاضی داده شده را با دقت و حوصله حل کنید

 

تکالیف روز یکشنبه1395/7/11

پسرای گلم اشتباهات ریاضی رو تصحیح کنید.

پنج خط املا پدر و مادرهای عزیز بگیرند.

سوال ریاضی داده شده با دقت و حوصله حل شود.

تکالیف آخر هفته اول مهرماه

گل های من تمرینات خواسته شده کتاب ریاضی را با دقت و حوصله حل کنید.

بند اول صفحه13خوانداری را رونویسی و 5خط املا بنویسید

تکالیف روز چهارشنبه1395/07/07

گلهای من روی درس ستایش و آفریدگار زیبایی بخوانید و کلماتی که حروف داده شده دارند را با خط زیبا بنویسید

عددهای داده شده را به حروف و رقم بنویسید و همچنین الگوی داده شده را ادامه دهید.

تکالیف روز سه شنبه1395/07/06

گلهای من روی درس اول بخوانید و روی جملاتی که کلمه های خواسته شده در آن ها هست در دفتر زیبابنویسیم با خط زیبا بنویسید.

چهارسوال ریاضی از سوال قبل توسط مامان و بابا توی دفتر نوشته شود و شما با دقت حل کنید

تکالیف روز دوشنبه1395/07/05

روی درس اول فارسی برای پدر و مادرهای مهربانتون بخوانید و تاریخ بزنند.

سوالات الگوها را با دقت و حوصله حل کنید

دانش آموزان گفته شده روی درس ستایش رونویسی کنند.

تکالیف آخر هفته

گل های من کاربرگ های ریاضی را با دقت انجام دهید.

10سوال از هدیه و 10سوال از علوم برای روز شنبه طرح و با جواب بیاورید

تکالیف روز چهارشنبه1395/02/01

پسرای گلم 8خط املا از درس پرسشگری در دفتر خوشنویسی بنویسید

کاربرگ ریاضی داده شده را حل کنید.

تکالیف روز سه شنبه1395/01/31

باهوش های پایه چهارم آزمون عملکردی را با دقت حل کنند.

8بیت املا از درس شیر و موش املا بنویسید

تکالیف روز دوشنبه1395/01/30

پسرای گلم کاربرگ 20و21اجتماعی حل شود.

رونویسی از شعر شیر وموش

تکالیف روز یکشنبه1395/01/29

پسرای گلم کاربرگ22اجتماعی مرآت حل کنید

مرور فصل کتاب ریاضی با دقت حل کنید

تکالیف روز چهارشنبه1395/01/25

تمرین صفحه آخر ریاضی حل شود.

5خط املا از درس4و5خوانداری

توجه:فردا 3فصل اول اجتماعی آزمونک داریم.

تکالیف روز سه شنبه1395/01/24

پسرای گلم نمونه سوالات آمادگی آزمون رو برای فردا با دقت مطالعه کنید

تکالیف روز دوشنبه1395/01/23

پسرای گلم صفحات63تا66آمادگی آزمون مرآت حل کنید تا برای آزمون فردا آماده باشید

تکالیف روز یکشنبه1395/01/22

سوال برای خندوانه سری جدید و آمادگی آزمون مرآت

جمع آوری اطلاعات علوم

تکالیف روز چهارشنبه1395/01/18

پسرای گلم تمرینات صفحه 137ریاضی را با دقت و حوصله حل کنید همچنین اشتباهات تکلیف روز گذشته را تصحیح کنید.

رونویسی از بند اول صفحه136خوانداری

تکالیف روز سه شنبه1395/01/17

گل های باهوش من مساحت قسمت های رنگی در شکل های داده شده را به دست آورید

رونویسی از بند اول بخوان و بیندیش

تکالیف روز دوشنبه1395/01/16

گل های خوب من بخوان و بیندیش را برای پدرومادر عزیزتون بخونید و تاریخ زده شود.

محیط شکل های داده شده حل کنید.

مساحت مثلث و متوازی الاضلاع داده شده در مسله ها را حساب کنید.

تکالیف روز سه شنبه1394/12/18

پسرای گلم تمرین صفحه133کتاب ریاضی و سوالات داده شده در دفتر را با دقت و حوصله حل کنید.

توجه:به دلیل اردو،فردا فقط کتاب های ریاضی،علوم و فارسی همراه خود بیاورید

تکالیف روز دوشنبه1394/12/17

گل های من روی شعر بخوانید و اولیا تاریخ بزنند.

ردیف و قافیه شعر را مشخص کنید.

سوالات ریاضی دفتر را با دقت حل کنید.

تکالیف روز یکشنبه1394/12/16

پسرای گلم سوالات داده شده درباره چهارضلعی ها را انجام دهید.

جلسه سوم درس دوازدهم قرآن را با سی دی هم خوانی کنید.

تکالیف پایان هفته

گل های من طبق برنامه تکالیف را انجام دهید.

چهارشنبه:

رونویسی از بند سوم صفحه125خوانداری

تمرین صفحه129ریاضی

پنج شنبه:

سوالات 4 امتیازی 2009کانگورو

کاربرگ16و17 اجتماعی

جمعه:

کاربرگ9 و 10 هدیه ها

تکالیف روز چهارشنبه1394/12/12

پسرای گلم ویژگی های چهارضلعی ها را همانطور که گفتم انجام دهید.

پرچم ایران را طبق مطلبی که گفتم بکشید وفعالیت اجتماعی انجام دهید

 

تکالیف آخر هفته

پسرای گلم هر روز طبق برنامه تکالیف انجام دهید:

چهارشنبه:

تمرین صفحه125ریاضی

درس دوازدهم جلسه اول قرآن با سی دی هم خوانی کنید

نقاشی قرآن

پنج شنبه:

سوالات4 امتیازی سال2007کانگورو

آزمون آنلاین

رونویسی صفحه اول درس پرسشگری

جمعه:

سوالات4 امتیازی سال2008کانگورو

رونویسی از بند اول دوم صفحه دوم درس پرسشگری

تکالیف روز چهارشنبه1394/12/05

گل های من آمادگی آزمون مرات را با دقت و حوصله بنویسید

تکالیف روز سه شنبه1394/12/04

پسرای باهوشم سوالات ریاضی را با خط کش و گونیا انجام دهید.

درس یازدهم جلسه سوم قرآن را با سی دی در منزل هم خوانی کنید

تکالیف روز دوشنبه1394/12/03

گل های من اشتباهات ریاضی را در دفتر همراه با پاسخ بنویسید

موارد خواسته شده فارسی را با دقت انجام دهید

دانش آموزانی که تکالیف اختصاصی اجتماعی دارند با دقت کامل انجام دهند.

 

تکالیف روز یکشنبه1394/12/02

پسرای گل من تمرینات صفحه116و117ریاضی را حل کنید.

ردیف و قافیه را در شعر شیر و موش مشخص کنید.

تکالیف اختصاصی که به بعضی دانش اموزان داده ام را با دقت و حوصله انجام دهند.

 

تکالیف آخر هفته

گل های من تکالیف را به صورت منظم و روزانه انجام دهید.

چهارشنبه:

سوالات4 امتیازی سال2005کانگورو

رونویسی از ادامه شعر همراه با معنی در دفتر خوشنویسی

پنج شنبه:

سوالات 4 امتیازی سال2006کانگورو

رونویسی از درس ادب از که آموختی در دفتر خوشنویسی

زبان:از روی اطلاعات درس جدید2خط بنویسید و املا در منزل

 

تکالیف روز چهارشنبه1394/11/28

پسرای گلم تمرینات صفحه115را حل کنید.

دفتر پاک نویس فارسی با خودتان بیاورید

تکالیف روز سه شنبه1394/11/27

روی صفحه اول درس همراه با معنی در دفتر خوشنویسی بنویسید

سوالات ریاضی داده شده را حل و جواب را در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

تکالیف روز دوشنبه1394/11/26

پسرای گل و باهوش من تمرینات صفحه111کتاب ریاضی با دقت انجام دهید.

روی درس جدید برای پدر و مادر عزیزتون بخوانید و تاریخ بزنند.

خلاصه و نمونه سوالات درس 16اجتماعی که در وبلاگ قرار خواهم داد را یا پرینت کرده و در کتاب بچسبانید یا در کتاب بنویسید

 

تکالیف روز یکشنبه1394/11/25

گل های باهوش که امروز را خیلی خوب سپری کردید تکالیف فارسی داده شده را با حوصله و به بهترین شکل بنویسید

نمونه سوالات فصل کسرها که در وبلاگ قرار دادم حل کنید.

زبان: روی6songو7هر کدام 2بار بنویسید و املا در منزل

 

نمونه سوال درسهای مختلف هدیه ها دبستان نخبگان

پسرای گلم حتما نمونه سوالات زیر را دانلود و با دقت به سوالات پاسخ دهید

 

دانلود نمونه سوال درس13هدیه ها

 

دانلود نمونه سوال درس12هدیه ها

 

دانلود نمونه سوال درس11هدیه ها

 

دانلود نمونه سوال درس10هدیه ها

 

تکالیف آخر هفته

گلهای منظم من طبق برنامه داده شده تکالیف را انجام دهید

چهارشنبه:

سوالات3 امتیازی سال2011کانگورو

هشت خط از کتاب داستان خود را بنویسید و موارد خواسته شده در آن را پیدا کنید.

پنج شنبه:

بنابه در خواست دانش آموزان آزمون آنلاین هدیه ها برگزار می شود.

سوالات 3 امتیازی سال2013کانگورو

جمعه:

پیام قرآنی را نقاشی کنید

املا از درس اول تا سوم

توجه:

1-برای مسابقه گروهی قرآن درس دهم جلسه سوم(آیات1تا15سوره قاف) و درس یازدهم جلسه اول(آیات1تا12سوره ملک)

2-آزمون زبان روز شنبه

تکالیف روز چهارشنبه1394/11/21

پسرای گلم صفحه107ریاضی را با دقت حل کنید

تکالیف اختصاصی فارسی به هر دانش آموز داده شده است.

 

تکالیف روز سه شنبه1394/11/20

گلهای خوب من "مفعول" را در جمله های داده شده پیدا کنید.

سوالات ریاضی داده شده را با دقت و زیبا بنویسید

زبان:صفحه50هرکدام دوخط و 2بار از رویsong+املا در منزل