داستان نیمه تمام هفته
۹۶/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۹:۵۴

من بچه آهوی کوچکی هستم،شکارچی مادرم را گرفت و من به سمت جنگل فرار کردم.از دور دیدم آقایی خیلی محترم به سمت شکارچی رفت و ضمانت مادرم کرد تا.......