تکالیف روز سه شنبه1396/08/30
۹۶/۰۸/۲۹ ۱۴:۰۴:۰۵

روی درس پنجم خوانداری بخوانید و تاریخ زده شود

سوالات ریاضی داده شده حل شود.