تکالیف روز چهارشنبه1396/09/01
۹۶/۰۸/۳۰ ۱۲:۳۹:۰۲

دانش اموزان گفته شده املا بنویسند

شعرهای کتاب را بخوانید و اولیا تاریخ بزنند

یک مدار موازی و متوالی بکشید

صفحه49ریاضی را حل کنید