چیستان شماره16
۹۶/۰۹/۰۲ ۱۱:۴۹:۴۱

دیانا 9 کاغذ داشت.او بعضی از کاغذهایش را بریده و به 3تکه تقسیم کرد.اگر حالا او15تکه کاغذ داشته باشد،چندتا از آن ها را بریده است؟

  در تاریخ:   ۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۱۶:۵۰  نوشته است:  
2
دانیال رفیعی  در تاریخ:   ۹۶/۰۹/۰۴ ۱۸:۵۰:۰۰  نوشته است:  
۳ عدد کاغذ
امیر رضا سعیدی  در تاریخ:   ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۰:۰۹:۵۰  نوشته است:  
جواب 5 می شود
آرتین بحرانی  در تاریخ:   ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۹:۵۳:۲۱  نوشته است:  
3 تا
ماهان کریمی  در تاریخ:   ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۸:۰۸:۱۷  نوشته است:  
سه کاغذ
علی حاتمی  در تاریخ:   ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۵:۴۶:۱۲  نوشته است:  
دیانا ۳ کاغذ را به ۳ قسمت در اورده بود
پارسا شیخ ممو  در تاریخ:   ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۵:۱۹:۲۳  نوشته است:  
سه تا بریده
3*3=9
9+6=15
کیاوش   در تاریخ:   ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۳:۲۵:۵۴  نوشته است:  
5=3÷15
از 5 کاغذ استفاده کرده است
محمدرضا عظیمی نیا  در تاریخ:   ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۲:۳۵:۳۲  نوشته است:  
5 کاغذ بریده است