گزارش روز یکشنبه1396/08/05
۹۶/۰۹/۰۵ ۱۳:۱۶:۳۱

سلام و روزبخیر خدت اولیا

ریاضی دلفین واله حل کردیم و فصل سو شروع شد

علوم درس چهار سوال پرسیدم

آزمون مدیر برگزار شد