گزارش روز چهارشنبه1396/09/08
۹۶/۰۹/۰۸ ۱۴:۰۵:۰۹

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی ضرب دو در دو شروع کردیم.

لیگ ریاضیات به صورت گروهی انجام شد

فارسی نوشتاری حل شد

علوم درس پنجم کار شد.

هدیه ها درس جدید تدریس شد.