تکالیف روز یکشنبه1396/09/12
۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳:۵۴:۲۲

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

ضرب های داده شده را به روش های گفته شده حل کنید.