تکالیف روز یکشنبه1396/09/19
۹۶/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۷:۱۹

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

ضرب های داده شده را به روش های خواسته شده حل کنید

صفحه اول درس پنجم خوانداری رونویسی کنید و فعل ها را مشخص کنید

سوالات تستی و تشریحی فارسی کاربرگ واله را حل کنید