تکالیف روز سه شنبه1396/10/12
۹۶/۱۰/۱۱ ۱۴:۲۰:۰۵

سوالات ریاضی داده شده را حل کنید

روی درس دوم بخوانید و اولیا تاریخ بزنند.