داستان نیمه تمام هفته
۹۵/۰۸/۲۸ ۰۷:۱۵:۱۴

برای اولین بار بود که می خواستم به چنین سفری بروم.تمام شب بیدار بودم و با شوق انتظار رسیدن صبح را می کشیدم.

آیا در این سفر.........