گزارش روز دوشنبه1395/9/1
۹۵/۰۹/۰۱ ۱۳:۱۸:۰۳

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول راهبرد حل مسله حذف حالتهای نامطلوب کار کردیم و مثال حل شد.

ساعت دوم قرآن بود.

ساعت سوم املا گرفتم.

ساعت چهارم نجوم بود

ساعت پنجم انشا خواندند.

ساعت ششم هدیه ها سوال شد.

ساعت آخر علوم مدارهای موازی و متوالی تدریس شد.