تکالیف روز سه شنبه1395/9/2
۹۵/۰۹/۰۱ ۱۳:۲۱:۱۱

گل پسرای من مدار موازی و متوالی را طبق داده های گفته شده در دفتر بکشید.

دو سوال ریاضی داده شده را با حوصله حل کنید.

دانش آموزان گفته شده 5خط املا از درس اول بنویسیند.