تکالیف روز یکشنبه1395/8/10
۹۵/۰۹/۰۶ ۱۳:۰۷:۴۱

گل پسرای باهوشم ضرب های داده شده را به روش های گفته شده حل کنید.

سوالات فارسی گفته شده را با خط زیبا بنویسید.