تدریس هدیه ها توسط تایماز
۹۵/۰۹/۱۴ ۲۱:۳۶:۰۲

تایماز جان جاویدی اولین مدرس کلاس بود که درس هدیه ها رو با تسلط کامل تدریس کردند.

پاورپوینت تیمم تدریس شده توسط تایماز

درسنامه تیمم